Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ đánh giá trong tiếng Anh và tiếng Việt trên cứ liệu bài tạp chí chuyên ngành Ngôn ngữ học”

Ngày đăng: 19/05/2023 | Lượt xem: 572

       Ngày 19 tháng 05 năm 2023, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Bích Hồng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học; Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu; Mã số: 9 22 20 24; Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Hiển.

 

NCS. Nguyễn Bích Hồng chụp ảnh lưu niệm

Mục đích nghiên cứu:

       Nghiên cứu hướng tới mục đích tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt trong cách sử dụng ngôn ngữ đánh giá của các bài tạp chí ngôn ngữ viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt, trên cơ sở phân tích, đối chiếu đặc trưng ngôn  ngữ đánh giá thể hiện theo cấu trúc tu từ của thể loại bài báo khoa học.

Đóng góp mới về khoa học của luận án

       Luận án đã đưa ra những nhận xét, kết luận về cấu trúc tu từ của bài tạp chí chuyên ngành ngôn ngữ học tiếng Anh và tiếng Việt, những điểm tương đồng và khác biệt trong cách cấu trúc bài báo của hai ngôn ngữ. Luận án cũng cung cấp thông tin về phong cách sử dụng, đặc trưng ngôn ngữ đánh giá theo cấu trúc tu từ của bài tạp chí ngôn ngữ học tiếng Anh và tiếng Việt. Những nét tương đồng, khác biệt và giải thích về cách sử dụng ngôn ngữ đánh giá và nguồn lực hiện thực hóa ngôn ngữ đánh giá trong tiếng Anh và tiếng Việt cũng được nêu rõ.

Ý nghĩa đóng góp của luận án

Ý nghĩa lí luận

       Luận án góp phần làm giàu thêm lý thuyết về ngôn ngữ đánh giá, cấu trúc thể loại bài báo khoa học và việc áp dụng mô hình Khung thẩm định cho nguồn ngữ liệu tiếng Việt.

Ý nghĩa thực tiễn

       Những kết quả thu được là nguồn tham khảo hữu ích cho các nhà khoa học trong quá trình viết báo cáo nghiên cứu của mình.

       Phân tích và so sánh về nguồn lực ngôn ngữ đánh giá có thể được các nhà nghiên cứu, người học tiếng Anh, tiếng Việt vận dụng trong quá trình làm giàu vốn từ vựng và tăng tính thuyết phục trong bài viết của mình. Giáo viên cũng có thể vận dụng mô hình Khung thẩm định như một công cụ dạy học hiệu quả để giúp người học hiểu rõ các nguồn lực từ vựng để đánh giá trong tiếng Anh và tiếng Việt.

     Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt