Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Phát triển các khu công nghệ cao của Hoa Kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Người thực hiện: Đinh Thị Thùy Linh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Cù Chí Lợi

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Quan niệm của I. Kant về chủ thể tiên nghiệm

Người thực hiện: Vũ Thị Hồng Nhung
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Vũ Hảo

Chuyên ngành: Triết học
Mã số: 9.22.90.01

DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI VỚI TRẺ EM RỐI LOẠN TÂM THẦN TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NINH

Người thực hiện: Đỗ Anh Hòa
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Hữu Nghị

Chuyên ngành: Công tác Xã hội
Mã số: 9.76.01.01

Hoạt động của các đoàn chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào từ năm 1959 đến năm 1975

Người thực hiện: Lê Văn Phong
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đức Cường

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Mã số: 9.22.90.13

Các di tích thời đại Đá mới ở hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông

Người thực hiện: Vũ Tiến Đức
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Gia Đối

Chuyên ngành: Khảo cổ học
Mã số: 9.22.90.17

Thẩm quyền hỗ trợ tư pháp của Tòa án Việt Nam đối với trọng tài thương mại

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Trang
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Thị Mơ

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: La Thị Quế
Người hướng dẫn: GS. TS. Nguyễn Minh Đoan

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Trách nhiệm của Chính phủ trước Quốc hội theo pháp luật Việt Nam

Người thực hiện: Hoàng Thị Lan
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Hâm mộ thần tượng trong đời sống giới trẻ Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Đinh Việt Hà
Người hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Quỳnh Phương

Chuyên ngành: Văn hóa học
Mã số: 9.22.90.40

Quan niệm của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin về quyền con người và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Chu Văn Tuấn

Chuyên ngành: Triết học
Mã số: 9.22.90.01