Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Hợp tác công tư trong phát triển cơ sở hạ tầng tại Ba Lan và kinh nghiệm cho Việt Nam

Người thực hiện: Hồ Thanh Hương
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn An Hà

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Chính sách việc làm từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: Mai Thị Quế
Người hướng dẫn: GS.TS. Bùi Thế Cường

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

Chính sách phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

Người thực hiện: Nguyễn Tuấn Anh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

Trình tự, thủ tục đấu thầu xây lắp theo pháp luật đấu thầu ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Lê Hoàng Anh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

MÔ HÌNH BOT TRONG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Hùng Cường

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 9.34.04.10

Đổi mới hệ thống kế toán Việt Nam trong tiến trình hội tụ với Chuẩn mực kế toán quốc tế

Người thực hiện: Lê Thành Tuyên
Người hướng dẫn: GS. TS. Nguyễn Hữu Ánh

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Giải trình của đối tượng thanh tra trong hoạt động thanh tra nhà nước theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam

Người thực hiện: Tạ Quang Duy
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đặng Minh Đức

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản do người chưa thành niên thực hiện trên địa bàn vùng Tây Bắc

Người thực hiện: Nguyễn Sỹ Duyên
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Văn Đệ

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 9.38.01.05

Thực hiện chính sách đối vơi dân tộc rất ít người ở Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Văn Kế
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Minh

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

Nghiên cứu địa danh tỉnh Quảng Ngãi

Người thực hiện: Nguyễn Hạnh Nhi
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Vãn Khang

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
Mã số: 9.22.90.20