Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020

Mục lục tạp chí số 2 năm 2020

Cập nhật: 24/02/2020

Lượt xem: 2636

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

HỒ SỸ SƠN

Cơ chế tác động của pháp luật hình sự

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HÀ

Thi hành án hành chính - một số vấn đề lý luận cơ bản

NGUYỄN THỊ KHÁNH TRANG

Thực trạng và một số giải pháp bảo đảm  quyền của người sống chung với HIV/AIDS theo pháp luật Việt Nam

TRƯƠNG THỊ ĐIỆP

Vấn đề thực hiện yêu cầu nội luật hóa công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ trong lĩnh vực chính trị tại Việt Nam

VŨ VĂN VIÊN

Vai trò của Nhà nước đối với việc thực hiện công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

TRẦN VANG PHỦ

TRẦN THỤY QUỐC THÁI

Bàn về công khai, minh bạch trong điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng

KHOA HỌC NHÂN VĂN

TRẦN NGỌC LIÊU

TRẦN HUY QUANG

Mấy ý kiến về đào tạo doanh nhân Việt Nam trong hội nhập quốc tế hiện nay

NGUYỄN TẤT THỊNH

Thực hiện an sinh xã hội ở tỉnh Đăk Nông từ năm 2004 đến nay

NGUYỄN NHƯ TRANG

Phạm trù chí trong quan niệm thẩm mỹ của Nguyễn Công Trứ

LÊ THỊ HẢI CHI

Ngữ nghĩa của giới từ không gian up trong tiếng Anh (theo cách tiếp cận của ngôn ngữ học tri nhận)

TRƯƠNG THÚY HẰNG

Các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông

PHAN THỊ LAN

Cấu tạo của thuật ngữ ngành Mỏ và địa chất tiếng Việt

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Về nghi lễ tắm Phật của người Khmer Nam Bộ

NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ

SINNAKHONE DOUANBANDITH

Chất lượng đội ngũ công chức ở Lào: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra (nghiên cứu trường hợp Ban Tổ chức tỉnh ủy Cộng hòa DCND Lào)

SOCIAL SCIENCES

HO SY SON

The mechanism of criminal law

NGUYEN THI PHUONG HA

Enforcement of judgment of the administrative court: Some fundamental theoretical issues

NGUYEN THI KHANH TRANG

Situation and solutions of right protection for people living with HIV/AIDS according to Vietnamese law

TRUONG THI DIEP

Incorporation of the Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women in politics in Vietnam

VU VAN VIEN

The role of the Vietnamese government in ensuring social justice in the market economy

TRAN VANG PHU

TRAN THUY QUQC THAI

On transparency of construction planning adjustment

 

HUMANITIES

TRAN NGOC LIEU

TRAN HUY QUANG

Some opinions on training entrepreneurs in Vietnam in the context of international integration

NGUYEN TAT THINH

Social security in Dak Nong province since 2004 to present

NGUYEN NHU TRANG

Will in aesthetic perception of Nguyen Cong Tru

LE THI HAI CHI

Meaning of spatial preposition “up” in English: From the perspective of cognitive linguistics

TRUONG THUY HANG

Predictors of career orientation of high school students: a review of recent research

PHAN THI LAN

Structural of terminology in Vietnamese mining and geology

NGUYEN THI THU HUONG

Buddhist bathing ceremony of the Southern Khmer people

INTERNATIONAL STUDIES

SINNAKHONE DOUANBANDITH

Quality of civil servants in Laos: Situation and Issues (A case study of Laos Provincial Organization Commission)

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t2.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 59
Hôm nay : 1157
Tháng hiện tại : 155052
Tổng lượt truy cập : 13299724