Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019

Mục lục tạp chí số 11 năm 2019

Cập nhật: 21/11/2019

Lượt xem: 2552

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

KHOA HỌC XÃ HỘI

LÊ HƯỜNG

Công bằng trong hưởng thụ các giá trị văn hóa ở Việt Nam hiện nay

KIM SANG HO

Hầu đới luận - tư tưởng của Jeong Yak Yong về vai trò của nhân dân

NGUYỄN MINH PHÚ

 

Thực hiện pháp luật về khiếu nại hành chính trong lĩnh vực đất đai ở Tây Nguyên: Thực trạng và bài học kinh nghiệm

HÀ THỊ HOA PHƯỢNG

Pháp luật lao động về giải quyết vấn đề nhân sự khi mua bán, sáp nhập ngân hàng thương mại và một số kiến nghị

NGUYỄN THỊ KHÁNH TRANG

Các yếu tố tác động đến bảo đảm quyền của người sống chung với HIV/AIDS ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN THANH LÝ

NGUYỄN ANH THƯ

HOÀNG ANH

NGUYỄN TRÍ CÔNG

Lựa chọn loại hình kinh doanh cho khởi nghiệp tại Việt Nam, tham chiếu với các quy định pháp luật

VŨ TRÀ GIANG

TRẦN TOÀN TRUNG

Về đổi mới tư duy quản lý công ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

ĐOÀN TRIỆU LONG

Cải cách thủ tục hành chính với việc xây dựng niềm tin xã hội ở vùng Trung Bộ

NGUYỄN THANH TUẤN

Nguyên tắc và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác quản trị địa phương

KIỀU QUỲNH ANH

NGUYỄN THỊ HOA

Hoạt động xuất bản tạp chí (Từ thực tiễn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

KHOA HỌC NHÂN VĂN

ĐẶNG NGỌC KHƯƠNG

 

Ý thức mở rộng biên độ thực tại trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 - nhìn từ con người bản năng, vô thức, tâm linh

TRẦN THỊ MỸ DUYÊN

HUỲNH THỊ TUYẾT HỒNG

Chủ nghĩa nhân đạo trong triết lí nhân sinh Nguyễn Bỉnh Khiêm

ĐỖ THỊ THÚY VÂN

Các chiến lược hồi đáp cám ơn trong tiếng Anh

SOCIAL SCIENCES

LE HUONG

Fairness in experiencing cultural values in Vietnam nowadays

KIM SANG HO

On the role of the people in Jeong Yak Yong’s ye philosophy

NGUYEN MINH PHU

 

Law on administrative complaints about land issues in the Central Highland: Situation and lessons

HA THI HOA PHUONG

Labor law on human issues during commercial bank mergers and some suggestions

NGUYEN THI KHANH TRANG

Factors influencing the rights of people living with HIV/AIDS patients in Vietnam

NGUYEN THANH LY

NGUYEN ANH THU

HOANG ANH

NGUYEN TRI CONG

Selecting models of entrepreneurship in Vietnam in consideration of legal regulations

VU TRA GIANG

TRAN TOAN TRUNG

On innovation in public management mindset in Vietnam in the context of 4.0 industrial revolution

DOAN TRIEU LONG

Administrative reform and social trust building in the central area of Vietnam

NGUYEN THANH TUAN

Principles and predictors of the quality of local administration

KIEU QUYNH ANH

NGUYEN THI HOA

Journal publishing from the practice of Vietnam Academy of Social Sciences

HUMANITIES

DANG NGOC KHUONG

 

A new approach to human in post-1986 Vietnamese novels: The instinctive, unconscious, spiritual human. 

TRAN THI MY DUYEN

HUYNH THI TUYET HONG

Humanism in Nguyen Binh Khiem’s humanistic philosophy

 

 

DO THI THUY VAN

Strategies in responding to gratitude expressions in English

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t11.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 162
Hôm nay : 3005
Tháng hiện tại : 83331
Tổng lượt truy cập : 13033933