Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019

Mục lục tạp chí số 7 năm 2019

Cập nhật: 23/08/2019

Lượt xem: 2371

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

KHOA HỌC XÃ HỘI

BÙI NGUYÊN KHÁNH

NGUYỄN THỊ VIỆT HƯƠNG

Phát huy dân chủ cơ sở ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN TRUNG KIÊN

Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

ĐÀO NGUYỄN HƯƠNG DUYÊN

Thực tiễn áp dụng pháp luật trong giải quyết bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường của các công ty ở Việt Nam hiện nay

BÙI THANH SƠN

Rủi ro trong hoạt động kinh doanh và một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả giảm thiểu rủi ro, kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

LÊ THỊ THỦY

Phát triển nguồn nhân lực cung cấp dịch vụ công tác xã hội đối với người nghiện ma túy

ĐẶNG THỊ ĐÀO TRANG

Sự tham gia của các bên liên quan - điều kiện hoàn thiện nội dung chính sách phát triển bền vững làng nghề từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam

NGUYỄN XUÂN TIẾN

Nhu cầu nhân lực ngành Công tác xã hội và kết quả về quản trị đào tạo ngành Công tác xã hội trình độ đại học, cao đẳng ở Việt Nam

ĐINH THỊ HOÀNG PHƯƠNG

Một số đặc điểm cơ bản của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam từ năm 1996 đến nay

NGUYỄN TUẤN ANH

Thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam hiện nay

KHOA HỌC NHÂN VĂN

THÁI THỊ PHƯƠNG LAN

Nâng cao trách nhiệm trong thực hiện các quy định về đạo đức công vụ của công chức

HOÀNG THỊ PHƯƠNG LOAN

Tìm hiểu một số motip trong truyền thuyết dân gian về các nàng công chúa đời Trần

BÙI THỊ BÍCH LAN

Văn hóa các tộc người có dân số rất ít ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

PHẠM THỊ HOA

NGUYỄN THANH AN

Nghệ thuật sử dụng thành ngữ trong các diễn ngôn bình luận trên báo Nhân dân điện tử

SOCIAL SCIENCES

BUI NGUYEN KHANH

NGUYEN THI VIET HUONG

Promote local democracy in Vietnam nowadays

 

 

NGUYEN TRUNG KIEN

Protest according to cassation procedures in the 2015 Criminal Procedure Code

DAO NGUYEN HUONG DUYEN

Implementing laws on compensation for environmental polluting behaviors of enterprises in Vietnam

BUI THANH SON

Business risks and risk reduction in commercial bank in Vietnam

LE THI THUY

Developing human resources in providing social work services for addicts

DANG THI DAO TRANG

The participation of stakeholders as the condition to sustainable development of craft villages: From the case of Quang Nam province

NGUYEN XUAN TIEN

The need for manpower in social work and a report of managing social work training at the undergraduate level in Vietnam

DINH THI HOANG PHUONG

Key features of industrialization and modernization in Vietnam since 1996 to present

NGUYEN TUAN ANH

Social criticism in Vietnam Fatherland Front and other socio-political organizations in Vietnam nowadays: Situation and solutions

HUMANITIES

THAI THI PHUONG LAN

Increasing responsibility in implementing regulations on public morality of civil servants

HOANG THI PHUONG  LOAN

Motif of folktales about princesses of the Tran dynasties

BUI THI BICH LAN

Culture of ethnic minorities in Vietnam in the context of integration

PHAM THI HOA

NGUYEN THANH AN

The art of idiom usage in political speech on Nhan Dan online newspapers

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t7.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 1016
Hôm nay : 4595
Tháng hiện tại : 158490
Tổng lượt truy cập : 13303162