Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019

Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019

Cập nhật: 05/06/2019

Lượt xem: 2747

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

 1.  

VÕ KHÁNH VINH

Chính sách pháp luật thi hành án hình sự: Những vấn đề lý luận

 1.  

ĐINH THẾ HƯNG

Nhận thức về hình phạt, mục đích của hình phạt trong chính sách, pháp luật thi hành án hình sự

 1.  

TRẦN VĂN ĐỘ

Quyền con người của người chấp hành án trong thi hành án hình sự

 1.  

TRỊNH TIẾN VIỆT

Chính sách, pháp luật Việt Nam về quyền tự do cá nhân và một số kiến nghị hoàn thiện dự thảo Luật Thi hành án hình sự (Sửa đổi)

 1.  

NGUYỄN KHẮC HẢI

Quyền của phạm nhân trong thi hành án hình sự

 1.  

TRẦN HỮU TRÁNG

Chính sách pháp luật về tái hòa nhập cộng đồng

 1.  

NGUYỄN KHẮC HẢI

Yvon Dandurand

Tái hòa nhập xã hội đối với người phạm tội

 1.  

HOÀNG THỊ MINH SƠN

Chính sách thi hành án phạt tù đối với phạm nhân dưới 18 tuổi

 1.  

CAO THỊ OANH

Chuẩn mực quốc tế và pháp luật Việt Nam về tái hòa nhập cộng đồng cho người chưa thành niên phạm tội

 1.  

NGUYỄN THỊ THANH TRÂM

Bàn về khái niệm quyền con người trong thi hành án phạt tù

 1.  

LÊ MINH CHUẨN

Thực tiễn việc triển khai các quy định của pháp luật về công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện

 1.  

NGHIÊM XUÂN MINH

NGUYỄN ĐẮC LÝ

Vấn đề hoàn thiện pháp luật thi hành án phạt tù trong tiến trình cải cách tư pháp hiện nay

 1.  

LẠI VIẾT QUANG

Án treo và những vấn đề đặt ra trong áp dụng và thi hành án treo hiện nay

 1.  

VÕ HỮU CANH

Trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại và một số vấn đề đặt ra khi thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội

 1.  

ĐỖ ĐỨC HỒNG HÀ

LÒ THỊ VIỆT HÀ

Nhận diện pháp nhân thương mại trong Luật Thi hành án hình sự (Sửa đổi)

 1.  

ĐINH THỊ MAI

Các yếu tố tác động đến chính sách pháp luật thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội

 1.  

BÙI NGUYÊN KHÁNH

Thi hành nghĩa vụ dân sự trong bản án, quyết định hình sự ở Việt Nam hiện nay

 1.  

VŨ HÀO HIỆP

Công tác quản lý, giáo dục phạm nhân tại Trại giam Nam Hà và các vấn đề đặt ra đối với chính sách quản lý giáo dục, cải tạo phạm nhân ở Việt Nam hiện nay

 1.  

NGUYỄN ĐỨC HẠNH

Kiểm sát hoạt động tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự ở Việt Nam hiện nay

 1.  

TRẦN HƯNG BÌNH

Đổi mới công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam theo quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015

 1.  

ĐƯỜNG MINH GIỚI

Pháp luật quốc tế về nhân quyền trong quản lý trại giam - thực tiễn và kinh nghiệm cho Việt Nam

 1.  

HOÀNG ĐÌNH BAN

Một số chính sách đối với tù nhân tại Cộng hòa Pháp và kinh nghiệm cho Việt Nam

 1.  

NGUYỄN MINH HIỂN

HOÀNG ĐÌNH BAN

 

Công tác quản lý tù nhân nữ tại một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam

 1.  

VO KHANH VINH

Policies on the execution of criminal judgment: Some theoretical issues

 1.  

DINH THE HUNG

Understand punishment and its purpose in criminal law

 1.  

TRAN VAN DO

Human right of inmates in the execution of criminal judgment

 1.  

TRINH TIEN VIET

Vietnamese law on the right of personal freedom and suggestions for the revised Law on Execution of Criminal judgement

 1.  

NGUYEN KHAC HAI

Prisoner’s right in the execution of criminal offenses

 1.  

TRAN HUU TRANG

Legal policies on community reintegration

 1.  

NGUYEN KHAC HAI

Yvon Dandurand

Social rehabilitation of prisoners

 

 1.  

HOANG THI MINH SON

Policies on the execution of prison sentence act to under 18 inmates

 1.  

CAO THI OANH

International standards and Vietnamese law on community reintegration for juveniles

 1.  

NGUYEN THI THANH TRAM

On the concept of human right during the execution of prison sentence

 1.  

LE MINH CHUAN

Conditional prison release in practice

 1.  

NGHIEM XUAN MINH

NGUYEN DAC LY

Improving laws on the execution of prison sentence act in the context of legal reformation

 1.  

LAI VIET QUANG

Probation and challenges in its application and execution

 1.  

VO HUU CANH

Criminal responsibility of commercial legal entity and the execution of criminal judgment for commercial legal entity

 1.  

DO DUC HONG HA

LO THI VIET HA

Identifying commercial legal entity in the revised Law on Execution of Criminal judgment

 1.  

DINH THI MAI

Factors influencing legal policies on the execution of criminal judgment for commercial legal entity

 1.  

BUI NGUYEN KHANH

The execution of civil responsibility in sentences and criminal judgments in Vietnam nowadays

 1.  

VU HAO HIEP

Managing and educating prisoners in Nam Ha prison: Challenges to prisoner rehabilitation policies in Vietnam nowadays

 1.  

NGUYEN DUC HANH

Supervision of custody, temporary detention and execution of criminal judgment in Vietnam nowadays

 1.  

TRAN HUNG BINH

Changes in detention according to the 2015 Law of custody and detention

 1.  

DUONG MINH GIOI

International law on human rights in prison management – Global practices and lessons for Vietnam

 1.  

HOANG DINH BAN

Prisoner policies in France and lessons for Vietnam

 1.  

NGUYEN MINH HIEN

HOANG DINH BAN

 

Management of female prisoners in some countries and lessons for Vietnam

 

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_chuyende_so1.docx


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 1841
Hôm nay : 3674
Tháng hiện tại : 157569
Tổng lượt truy cập : 13302241