Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018

Mục lục tạp chí số 9 năm 2018

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2749

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN THANH LÝ

PHAN THỊ THU NHÀI

Nghĩa vụ của người quản lý công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp năm 2014

NGUYỄN THANH MẬN

Tăng cường sử dụng án lệ trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp ở Việt Nam hiện nay

TRẦN NGUYÊN HỒNG

Bàn về vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước

NGUYỄN MINH PHƯƠNG

Quan niệm và giải pháp nâng cao năng lực thực thi pháp luật công vụ ở Việt Nam hiện nay

ĐẶNG THU HÀ

Thừa kế theo pháp luật ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN THANH VIỆT

Hoàn thiện pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động trong Bộ luật Lao động sửa đổi

LÊ HỮU ĐẠT

Quyết định quản lý hành chính của ủy ban nhân dân cấp huyện và vấn đề xử lý khi không đáp ứng các yêu cầu hợp pháp, hợp lý

NGUYỄN THỊ LÊN

Những yếu tố chủ yếu tác động đến sự biến đổi của đạo hiếu ở Việt Nam hiện nay

ĐỖ THU HẰNG

Các mạng công nghiệp 4.0 - cơ hội và thách thức cho phát triển lực lượng sản xuất ở Việt Nam

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

Chính sách phát triển giao thông nông thôn - từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi

KHOA HỌC NHÂN VĂN

HOÀNG THỊ TÂM

Những khuôn mẫu chủ thể trong tự truyện Việt Nam đương đại

PHÍ THỊ VIỆT HÀ

Các phương thức xây dựng thuật ngữ phụ sản trong tiếng Anh và tiếng Việt

NGUYỄN VĂN TUÂN

Tìm hiểu đặc điểm Then cấp sắc của người Tày qua văn bản Nôm Tày

HOÀNG THÙY DƯƠNG

Phong tục, tập quán trong nuôi dạy con cái của người Nùng cháo, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

HOÀNG KIM OANH

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của viên chức Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

SOCIAL SCIENCES

NGUYEN THANH LY

PHAN THI THU NHAI

Obligations of the leader of joint stock company according to the 2014 Corporate Law

NGUYEN THANH MAN

Increasing the use of judicial precedents in legal training courses in Vietnam

TRAN NGUYEN HONG

On the control of state power

NGUYEN MINH PHUONG

Improving the ability to practice laws on civil services in Vietnam nowadays: Concepts and solutions

DANG THU HA

Inheritance in Vietnamese law

NGUYEN THANH VIET

Improving legal regulations on terminating employee contract in the revised Labor Law

LE HUU DAT

Administrative decision of the commune-level people’s committees and problem solving when administrative documents lack legitimacy

NGUYEN THI LEN

Predictors of changes in filial piety in Vietnam nowadays

DO THU HANG

The 4.0 industrial revolution and challenges for the productive forces in Vietnam

NGUYEN THI MY HANH

Policies on rural traffic development: From the practice in Quang Ngai province

HUMANITIES

HOANG THI TAM

Models of character in modern Vietnamese autobiography

PHI THI VIET HA

The formation of obstetrics and gynecology terminology in English and Vietnamese

NGUYEN VAN TUAN

The promotion of priest in Then religion of Tay people through the study of documents written in Nom Tay language

HOANG THUY DUONG

Cultural rituals and practices in child education of ethnic Nung Chao in Van Quan district, Lang Son province

HOANG KIM OANH

Studying predictors of job satifsfaction of staff at Hanoi University of Home Affairs

   

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t9.doc

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 521
Hôm nay : 1101
Tháng hiện tại : 154996
Tổng lượt truy cập : 13299668