Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018

Mục lục tạp chí số 8 năm 2018

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 3308

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

KHOA HỌC XÃ HỘI

PHẠM ĐỨC DŨNG

Các biện pháp phòng ngừa tình hình các tội phạm về ma túy ở Việt Nam hiện nay

PHẠM QUỐC SỬ

Một số vấn đề cơ bản về thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính

TRẦN THỊ THU HƯỜNG

Vấn đề khởi điểm nghiên cứu trong bộ “Tư bản” của C. Mác

NGÔ THỊ NHƯ

Phát triển năng lực thông tin của sinh viên nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn hiện nay

PHAN THUẬN

Các yếu tố tác động đến bạo lực học đường dưới giác độ tiếp cận lý thuyết xã hội học

NGUYỄN VIỆT THANH

BÙI TUẤN ĐẠT

Mặt trận tổ quôc cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn hiện nay

KHOA HỌC NHÂN VĂN

ĐẶNG CÔNG THÀNH

Báo chí Hồ Chí Minh và chiều sâu văn hóa của những trang viết  - khơi nguồn dòng chảy cho văn hóa báo chí Việt Nam

VƯƠNG XUÂN HIỆP

Tác hại của chủ nghĩa cá nhân và sự cần thiết phải đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

NGUYỄN THỊ HOA

Biến đổi sinh kế của người Tày ở Tuyên Quang và vấn đề đặt ra đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa (Nghiên cứu trường hợp tái định cư thủy điện Tuyên Quang)

LÊ ANH ĐỨC

Trang phục truyền thống của người Lô Lô Hoa ở Hà Giang

LÊ THỊ MỸ HẠNH

Đặc điểm định danh của hệ thống thuật ngữ mĩ thuật tiếng Việt

PHẠM THÙY GIANG

Đặc điểm cấu tạo thuật ngữ thuế trong tiếng Anh

TƯỞNG THỊ PHƯƠNG LIÊN

Nghi thức lời nói giới thiệu quy thức trong lực lượng công an nhân dân Việt Nam

LÊ VIÊN LAN HƯƠNG

NGÔ THỊ TUYẾT

Cảm xúc “sợ hãi” trong thành ngữ tiếng Việt có chứa từ chỉ màu sắc nhìn từ góc độ nghiệm thân

ĐẶNG THỊ THANH NGA

Tương đương dịch thuật trong văn bản dịch Anh - Việt “Tuyên bố chính trị về phòng chống HIV và AIDS”

SOCIAL SCIENCES

PHAM DUC DUNG

Prevention of drug crimes in Vietnam

PHAM QUOC SU

Fundamental issues of administrative procedure and its management

TRAN THI THU HUONG

Research starting point in C. Marx’s Capitalism

NGO THI NHU

Developing information capacity of students to match requirements of high quality human resource training

PHAN THUAN

Factors influencing school violence: From a sociological perspective

NGUYEN VIET THANH

BUI TUAN DAT

Commune-level Vietnam Fatherland Front in building the new countryside in Dong Thap province

HUMANITIES

DANG CONG THANH

The culture of Ho Chi Minh’s journalism and inspirations for Vietnamese press

VUONG XUAN HIEP

The negative impacts of individualism and the need to fight against individualism according to Ho Chi Minh’s ideology

NGUYEN THI HOA

Changes in livelihood of ethnic Tay in Tuyen Quang province and questions to cultural preservation: A case study of resettlement after Tuyen Quang hydroelectricity project

LE ANH DUC

Traditional costumes of ethnic Lolo Hoa in Ha Giang province

LE THI MY HANH

Identification of art terms in Vietnamese language

PHAM THUY GIANG

Structure of tax terminology in English

TUONG THI PHUONG LIEN

Rule-introduction language used for police in Vietnam

LE VIEN LAN HUONG

NGO THI TUYET

Fear expressed through color words in Vietnamese idioms: From an embodiment perspective

DANG THI THANH NGA

Comments on the English – Vietnamese translation of the “Political declaration on HIV/AIDS"

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tom_tat_t8.doc

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 931
Hôm nay : 1074
Tháng hiện tại : 154969
Tổng lượt truy cập : 13299641