Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018

Mục lục tạp chí số 7 năm 2018

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2611

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

KHOA HỌC XÃ HỘI

VŨ THƯ

PHÙNG NGỌC TUẤN ANH

Trách nhiệm hành chính: khái niệm, bản chất, mục đích và vị trí của nó trong quản lý nhà nước

NGUYỄN MINH PHÚ

Xây dựng chính phủ kiến tạo: những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam

LÊ TẤN DŨNG

Một số vấn đề cấp bách về xây dựng chính quyền địa phương nông thôn cấp huyện

NGUYỄN THỊ THỦY

Khiếu nại và khởi kiện vụ án hành chính trong tương quan so sánh

PHẠM THỊ THẮM

Tiền đề cần thiết cho sự hình thành và phát triển nhân cách

NGUYỄN MINH TRÍ

Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với chính sách giải quyết việc làm ở Thành phố Hồ Chí Minh - thực trạng và giải pháp

KHOA HỌC NHÂN VĂN

NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH

NGUYỄN HUYỀN GIANG

Khả năng tạo từ và đặc điểm ngữ nghĩa của từ chỉ màu “đỏ” trong tiếng Việt

ĐẶNG NGHIÊM THU NGA

Các động từ ngôn hành cầu khiến trong tiếng Anh và tiếng Việt

PHẠM THỊ XUÂN HÀ

Ẩn dụ ý niệm về cái chết trong thơ Hàn Mặc Tử

NGUYỄN THỊ THANH HÒA

Đặc điểm cấu tạo tên gọi các ngân hàng trong tiếng Việt

NGUYỄN THỊ XUÂN PHƯƠNG

Khảo sát phương thức dịch mệnh đề quan hệ từ tiếng Anh sang tiếng Việt Trên cơ sở ngữ liệu tác phẩm “The Wind in the Willows” và bản dịch “Gió qua rặng liễu” của Nguyên Tâm

NGUYỄN THỊ MỸ HIỀN

Hành trình nghiên cứu thơ tượng trưng Bích Khê từ năm 1945 đến nay

ĐỖ HẢI NINH

Khủng hoảng môi trường và số phận của cộng đồng thiểu số trong tiểu thuyết Paris 11 tháng 8 của Thuận

SOCIAL SCIENCES

VU THU

PHUNG NGOC TUAN ANH

Administrative responsibility: Concept, nature, purpose and implications in state administration

NGUYEN MINH PHU

Building a constructive government: Theories and practices in Vietnam

LE TAN DUNG

Urging issues in building local government at the commune level in rural areas

NGUYEN THI THUY

A comparison of complaint and denunciation 

PHAM THI THAM

Prerequisites of personality formation and development

NGUYEN MINH TRI

The relationship between economic growth and employment policy in Ho Chi Minh city – Situation and solution

HUMANITIES

NGUYEN THI BICH HANH

NGUYEN HUYEN GIANG

Word formation ability and semantic features of words denoting “red” in Vietnamese

DANG NGHIEM THU NGA

Directive performative verbs in English and Vietnamese

PHAM THI XUAN HA

Conceptual metaphor of death in  Han Mac Tu poetry

NGUYEN THI THANH HOA

Structure of Vietnamese name of banks

NGUYEN THI XUAN PHUONG

Strategies for translating relative clauses from English to Vietnamese: A study of “The Wind in the Willows” and its Vietnamese version translated by Nguyen Tam

NGUYEN THI MY HIEN

The study of symbolic poetry written by Bich Khe from 1945 until now

DO HAI NINH

Environmental crisis and the fate of the ethnic minority community in Paris 11/8 by Thuan

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tom_tat_t7.doc

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 213
Hôm nay : 1487
Tháng hiện tại : 81813
Tổng lượt truy cập : 13032415