Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018

Mục lục tạp chí số 2 năm 2018

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2404

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

KHOA HỌC XÃ HỘI

Hồ Sỹ Sơn

Áp dụng pháp luật hình sự: một số vấn đề lý luận

Đỗ Quang Sơn

Bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động trong ký kết và thực hiện hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - thực trạng và giải pháp

Phan Thị Thu Lê

Một số điểm mới trong Bộ luật Hình sự năm 2015 về các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và vấn đề áp dụng theo hiệu lực về thời gian

Hồ Ngọc Chung

Thông tin pháp luật và nâng cao hiệu quả thông tin pháp luật qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật

Nguyễn Thị Nguồn

Tư tưởng trị nước cơ bản của các vị vua đầu triều Nguyễn

Thân Thị Hạnh

Tư tưởng về nhân tài và trọng dụng nhân tài của Khổng Tử trong Luận ngữ

Vũ Phú Dưỡng

Vận dụng Kinh Dịch trong việc lý giải các hiện tượng tự nhiên và xã hội của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phạm Tuấn Anh

Phạm Mạnh Hùng

Kinh nghiệm thu hút chất xám kiều dân để phát triển khoa học - công nghệ và bài học cho Việt Nam

Đặng Thanh Bình

Đặc điểm quốc phòng, an ninh ảnh hưởng tới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ

KHOA HỌC NHÂN VĂN

Đinh Đức Hợi

Đánh giá cán bộ quản lý trường mầm non theo chuẩn hiệu trưởng

Đào Đình Tuấn

Đặc trưng phong cách ứng xử chính trị Hồ Chí Minh

Tạ Hương Trang

Điểm nhìn trần thuật và tổ chức tình huống, kết cấu trong truyện ngắn thế sự - đời tư từ sau 1986

Trần Thị Quỳnh Lê

Hình tượng nhân vật nữ trong truyện ngắn Trần Thùy Mai và Nguyễn Ngọc Tư từ góc nhìn so sánh

SOCIAL SCIENCES

Ho Sy Son

Application of criminal law: Some theories

Do Quang Son

Protecting the right and benefit of employee in labor contract with FDI companies: Situation and solution

Phan Thi Thu Le

New changes of criminal responsibility aggravation in the 2015 Criminal Code and their application according to the temporal application of the Criminal Code

Ho Ngoc Chung

Enhancing the effect of legal information through promulgation and legal education

Nguyen Thi Nguon

State management ideology of kings of the early Nguyen dynasty

Than Thi Hanh

Talent and talent encouragement in the Analects by Confucius

Vu Phu Duong

Application of I Ching in Nguyen Binh Khiem’s explanation of natural and social phenomena

Pham Tuan Anh

Pham Manh Hung

Experiences in attracting overseas intellectuals to develop science and technology and lessons for Vietnam

Dang Thanh Binh

The influence of national security to the organization and operation of the political system of cities in the southwestern area

HUMANITIES

Dinh Duc Hoi

Assessing preschool managers according to standards of principal

Dao Dinh Tuan

Political leadership style of Ho Chi Minh

Ta Huong Trang

Narrative point of view, situation organization and structure of nonfiction short stories after 1986

Tran Thi Quynh Le

A comparison of female character in Tran Thuy Mai’s and Nguyen Ngoc Tu’s short stories

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tom_tat_t2.doc

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 60
Hôm nay : 4189
Tháng hiện tại : 126955
Tổng lượt truy cập : 12864739