Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018

Mục lục tạp chí số 1 năm 2018

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2540

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

KHOA HỌC XÃ HỘI

Phan Trung Hiền

Nguồn của Luật Hành chính Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Phan Thanh Hà

Chủ thể tham gia vào quy trình lập pháp ở Việt Nam hiện nay và một số vấn đề đặt ra

Hoàng Đạt Nam

Tội xâm phạm an toàn giao thông đường bộ của một số nước và kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam

Võ Thị Kim Tuyến

Một số bất cập trong các quy định pháp luật liên quan đến phát triển dịch vụ môi trường của Việt Nam hiện nay

Nguyễn Vinh Huy

Đặc điểm về nhân thân người phạm tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người và ý nghĩa của việc nghiên cứu

Đỗ Minh Hợp

Vấn đề tự do dưới góc độ của triết học chính trị

Ngô Thành Can

Đoàn Kim Huy

Những chuyển biến của hoạt động quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức sau 6 năm triển khai Nghị định số 18/2010/NĐ - CP

Nguyễn Như Hà

Bàn về hợp nhất cơ quan ủy ban kiểm tra của Đảng và cơ quan thanh tra của Nhà nước

Lê Thị Hạnh

Yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0 đối với nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay

Lê Thị Hồng Nhiên

Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội - giai cấp ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Trần Công Kha

Định hướng hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập

Lê Anh Vũ

Vốn sinh kế của người Khmer nhập cư và những vấn đề đặt ra cho công tác xã hội

KHOA HỌC NHÂN VĂN

Chu Lê Phương

Cổ mẫu Máu trong sáng tác của Trường thơ Loạn

Nguyễn Thị Mỹ Hiền

Thơ Bích Khê - sự dẫn dắt của nhạc điệu và hội họa

Kim Yu Ri

Xuân Hương và vẻ đẹp người phụ nữ Triều Tiên

SOCIAL SCIENCES

Phan Trung Hien

The source of Vietnam civil code in the current context

Phan Thanh Ha

Lawmakers in Vietnam and some problems

Hoang Dat Nam

Traffic crime in some countries in the world and lessons for Vietnam

Vo Thi Kim Tuyen

Inadequate legal regulations on developing environmental services in Vietnam

Nguyen Vinh Huy

Personal records of the offender of honor and dignity infringement crimes and research implications

Do Minh Hop

Freedom from a political philosophical perspective

Ngo Thanh Can

Doan Kim Huy

Changes in staff training activities after 6 years of implementing Decree no. 18

Nguyen Nhu Ha

Discussing the merger of the Inspection Committee of the Party and the State Inspectorate

Le Thi Hanh

Requirements of human resources in the 4.0 revolution

HUMANITIES

Le Thi Hong Nhien

Shifting trend in social - class structure in Vietnam

Tran Cong Kha

Cooperation between school and enterprise in the era of integration

Le Anh Vu

Sources of livelihood of migrated Khmer people and issues for social workers

Chu Le Phuong

Blood archetype in writings by authors of Trường thơ Loạn (Loạn genre)

Nguyen Thi My Hien

Poetry by Bich Khe – the art of rhythms and images

Kim Yu Ri

Sung Chun Hyang and the beauty of Korean women

   

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tom_tat_t1.doc

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 58
Hôm nay : 4159
Tháng hiện tại : 126925
Tổng lượt truy cập : 12864709