Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017

Mục lục tạp chí số 9 năm 2017

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2928

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

TÁC GIẢ

KHOA HỌC XÃ HỘI

VÕ KHÁNH VINH

Quan niệm tổng thể về chính sách xây dựng pháp luật ở Việt Nam

TRẦN BẢO SANG

Những thông số về lượng của tình hình tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn Nam Bộ

LÊ VIỆT PHƯƠNG

Nhận diện các trường hợp ủy quyền trong công ty cổ phần tại Việt Nam

ĐỖ TIẾN DŨNG

Các biện pháp phòng ngừa tình hình các tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn miền Đông Nam Bộ nhìn từ góc độ nhân thân người phạm tội

VŨ MẠNH TOÀN

Quan điểm của Robert Dahl về quá trình hình thành và phát triển dân chủ

NGUYỄN THỊ TÙNG LÂM

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam trong điều kiện của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

NGUYỄN THỊ THU LAN

Ý thức học tập của sinh viên Việt Nam hiện nay

ĐÀO THỊ KIM BIÊN

Phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay

LÊ NGỌC ĐIỂN

Đồng Bitcoin trên thị trường tài chính thế giới và một số khuyến nghị cho Việt Nam

NGUYỄN THỊ VÂN HƯƠNG

Động lực làm việc của viên chức Trường Đại học Y Hà Nội

KHOA HỌC NHÂN VĂN

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

Mối quan hệ giữa dạy tiếng Anh chuyên ngành và chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên bậc đại học và sau đại học

HUỲNH ANH DŨNG

Tư tưởng Hồ Chí Minh “Chính phủ là công bộc của dân”

PHÙNG PHƯƠNG NGA

Vấn đề liên văn bản trong tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh (khảo sát qua Hồ Quý Ly, Mẫu thượng ngàn, Đội gạo lên chùa)

NGUYỄN PHƯỚC QUÝ QUANG

Phát triển sản phẩm du lịch “chợ nổi” tại Cần Thơ mang đặc trưng “đô thị sông nước”

SOCIAL SCIENCES

VO KHANH VINH

A cohesive view of law making policy in Vietnam

TRAN BAO SANG

Quatitative data on drug dealing crimes in southern Vietnam

LE VIET PHUONG

Identifying authorization in joint-stock companies in Vietnam

DO TIEN DUNG

Prevention of property crime in southeastern area from an individual characteristic perspective

VU MANH TOAN

Robert Alan Dahl's view of the formation and development of democracy

NGUYEN THI TUNG LAM

Developing high quality human resource in Vietnam in the context of 4.0 revolution

NGUYEN THI THU LAN

Willingness in learning of modern Vietnamese students

DAO THI KIM BIEN

Developing human resource for high quality tourism in correspondence to international integration in Vietnam nowaday

LE NGOC DIEN

Bitcoin in the international financial market and some recommendations for Vietnam

NGUYEN THI VAN HUONG

Word motivation of employeer in Hanoi Medical University

HUMANITIES

NGUYEN THI THANH HUONG

The relationship between English for special purposes and English learning outcome standards for graduates and undergraduates

HUYNH ANH DUNG

Ho Chi Minh’s ideology of “The government is servant of the people”

PHUNG PHUONG NGA

Intertextuality in novels by Nguyen Xuan Khanh: A study of Ho Quy Ly, Mau thuong ngan, Doi gao len chua novels

NGUYEN PHUOC QUY QUANG

Developing “floating market” as a tourism specialty of Can Tho province

   

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tom_tat_t9.doc

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 515
Hôm nay : 1805
Tháng hiện tại : 155700
Tổng lượt truy cập : 13300372