Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017

Mục lục tạp chí số 3 năm 2017

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2666

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

TÁC GIẢ

KHOA HỌC XÃ HỘI

TRẦN VĂN NAM

Thực trạng và giải pháp pháp lý thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ tại Việt Nam

NGUYỄN VĂN ĐẠI

Phân cấp quản lý nhà nước về cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay

VŨ THÚY HIỀN

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến pháp luật về phân cấp quản lý công chức ở Việt Nam

PHẠM KHẮC LỊCH

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn thanh tra chuyên ngành phòng và chữa cháy ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN ĐỨC CHIỆN

VĂN THỊ HOÀN

LÊ THỊ THU HƯƠNG

Thành công và thách thức trong phát triển bền vững nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay

PHẠM THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ THU HÀ

TRẦN THANH HƯƠNG

TRẦN LINH CHI

Ảnh hưởng từ việc sử dụng mạng xã hội đến hoạt động học tập của sinh viên

LƯƠNG THỊ THU HÀ

Quản lý, sử dụng xe công: thực trạng và giải pháp

NGUYỄN HOÀNG PHÚC

Sự hình thành chính sách hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người ở Việt Nam

NGUYỄN VĂN SANG

Một số giải pháp cơ bản bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống xứ Nghệ trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế

KHOA HỌC NHÂN VĂN

PHẠM THANH HẰNG

Tà đạo “Hà Mòn”và “Amí Sara” trên địa bàn các tỉnh ở Tây Nguyên

PHAN THUẬN

NGÔ THỊ HƯƠNG GIANG

Vai trò giáo lý tôn giáo trong đời sống hôn nhân của dân cư ở Ninh Thuận hiện nay

PHẠM TẤT THẮNG

Đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa của nhóm từ ngữ chỉ ẩm thực của người Việt ở miền Trung Việt Nam

NGUYỄN SỸ HÀ

Xây dựng nguồn lực giáo dục phổ thông ở tỉnh Hòa Bình trong thập niên đầu thế kỷ XXI

TRƯƠNG THỊ THU HUYỀN

Phụng thờ danh nhân Tuệ Tĩnh - một nét đẹp trong đời sống văn hóa của người dân Hải Dương

HỒ THỊ VIỆT YẾN

Bảo tồn dân ca ví, giặm xứ Nghệ trong tiến trình phát triển và hội nhập

VŨ THỊ THANH TRÀ

Cây đàn ghi ta - phương tiện kết nối giới trẻ

SOCIAL SCIENCES

TRAN VAN NAM

Current situation and legal solutions for technological transfer service in Vietnam

NGUYEN VAN DAI

Devolution of civil servant management in Vietnam

VU THUY HIEN

Factors influencing laws on devolution of civil servant management in Vietnam

PHAM KHAC LICH

Theoretical and practical issues of fire prevention supervision in Vietnam

NGUYEN DUC CHIEN

VAN THI HOAN

LE THI THU HUONG

Achievements and challenges in the sustainable development of human resource in Vietnam nowadays

PHAM THI THU HA

NGUYEN THI THU HA

TRAN THANH HUONG

TRAN LINH CHI

The influence of online social networking usage to student’s learning efficacy

LUONG THI THU HA

Management of official state cars: Situation and solutions

NGUYEN HOANG PHUC

The making of body donation policy in Vietnam

NGUYEN VAN SANG

Fundamental interventions to maintain and facilitate traditional values of Nghe An culture in the modern context

HUMANE SCIENCES

PHAM THANH HANG

Ha Mon and Ami Sara dark religions in the Central Highland

PHAN THUAN

NGO THI HUONG GIANG

The role of religious teaching in the married life of people in Ninh Thuan

PHAM TAT THANG

The linguistic and cultural features of culinary words used in the central of Vietnam

NGUYEN SY HA

Building resources for education in Hoa Binh province in the early 21st century

TRUONG THI THU HUYEN

Worshipping Doctor Tue Tinh - a beauty in the cultural life of Hai Duong people

HO THI VIET YEN

Preserving vi-giam folk music in the process of development and integration

VU THI THANH TRA

Guitar - the means of connecting the youth

   

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tom_tat_t3.doc

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 171
Hôm nay : 3035
Tháng hiện tại : 83361
Tổng lượt truy cập : 13033963