Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015

Mục lục tạp chí số 10 năm 2015

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2454

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

 

KHOA HỌC XÃ HỘI

VÕ KHÁNH VINH

Đời sống pháp luật - khách thể của chính sách pháp luật

ĐẶNG HỮU TOÀN

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - một “Đột phá chiến lược” trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở Việt Nam hiện nay

HỒ NGỌC HIỂN

Một số vấn đề pháp lý về khái niệm đề nghị giao kết hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005

ĐINH NGỌC THẮNG

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

NGUYỄN DIỆU LINH

Một số vấn đề lý luận về quyền phát triển

TĂNG VĂN THẠNH

Xây dựng nhân cách sinh viên ở các trường đại học trên địa bàn tỉnh Bình Định hiện nay

NGUYỄN VĂN THỎA

Phạm trù “niềm tin” trong triết học thực dụng của C.S. Peirce

NGUYỄN THỊ HUỆ

Kế hoạch hóa nguồn nhân lực xã hội ở Việt Nam - nhìn từ góc độ lý luận và thực tiễn

KHOA HỌC NHÂN VĂN

LÊ VĂN TẤN

Vũ Trinh: Từ mẫu hình kẻ sĩ hành đạo trong thời loạn đến tư cách một nhà văn tài năng

ĐẶNG ĐỨC CHÍNH

Một số vấn đề về hệ thuật ngữ môi trường tiếng Anh và tiếng Việt

NGUYỄN THỊ MAI QUYÊN

Không gian xã hội nhìn từ thần thoại dân tộc Tày

NGUYỄN THANH TUẤN

Nghiên cứu tính cách người Quảng Nam - Đà Nẵng qua ca dao

NGUYỄN QUANG HÀ

Sử liệu về các “cung” và “điện” của Hoàng thành Thăng Long thời Lý - Trần và tên gọi gắn với biểu tượng Rồng

THÔNG TIN

BÍCH HẠNH

Học viện Khoa học xã hội: Khai giảng tiến sĩ đợt 2 năm 2015

Lễ Khai giảng cao học đợt 2 năm 2015

ĐINH MAI

Hội thảo Khoa học “Một số hiện tượng tôn giáo mới ở vùng dân tộc thiểu số miền núi nước ta hiện nay”

 

 

SOCIAL SCIENCES

VO KHANH VINH

Legal life - An object of legal policies

DANG HUU TOAN

Development of high-quality human resource – a strategic movement in the transformation of growth models in Vietnam nowadays

HO NGOC HIEN

Some legal issues of ‘invitation to make contract’ in the 2005 Civil code

DINH NGOC THANG

Freedom of religion in international and Vietnamese laws

NGUYEN DIEU LINH

Some theoretical issues of the law of development

TANG VAN THANH

Personality development for students in universities in Binh Dinh

NGUYEN VAN THOA

The concept of “trust” in pragmatic philosophy by C.S. Peirce

NGUYEN THI HUE

Planning for human resources in social sciences - from a theoretical and practical perspective

HUMANITIES

LE VAN TAN

Vu Trinh: From an intellectual in wartime to a talented writer

DANG DUC CHINH

On environmental terminologies in English and Vietnamese

NGUYEN THI MAI QUYEN

Social space in ethnic Tay’s mythologies

NGUYEN THANH TUAN

A study of personality of people in Quang Nam, Da Nang through folk songs

NGUYEN QUANG HA

Historical materials of “palace” and “temple” in the Imperial Citadel of Thang Long in Ly-Tran dynasties and dragon-related names

information

BICH HANH

- Graduate Academy of Social Sciences: Inauguration ceremony for PhD students in autumn semester, 2015

- Inauguration ceremony for master students in autumn semester, 2015

DINH MAI

A scientific conference on “New religious phenomena in ethnic minorities in Vietnam nowadays”

 

 

 

 Tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh xem tại đây

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 106
Hôm nay : 1702
Tháng hiện tại : 82028
Tổng lượt truy cập : 13032630