Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015

Mục lục tạp chí số 04 năm 2015

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2545

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

HÀ THỊ THƯ

Mô hình giáo dục đối với người khuyết tật tại Việt Nam hiện nay

CAO THỊ OANH

Bảo vệ quyền tình dục bằng pháp luật hình sự

BÙI THỊ HƯỜNG

Bảo đảm quyền của người chưa thành niên phạm tội trong Dự thảo sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự

TRẦN HỮU HIỆP

Liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó biến đổi khí hậu

TRẦN VĂN KHUYÊN

Cải cách hành chính nhằm thực hiện dân chủ cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

NGUYỄN THỊ THANH HẢI

Ý nghĩa của triết học Tôma Aquinô trong việc giải quyết các vấn đề của con người trong thời đại khoa học

KHOA HỌC NHÂN VĂN

VŨ THỊ TRANG

Ba hệ hình phê bình phân tâm học

NGÔ THỊ QUỲNH NGA

Hiện thực chiến tranh trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 - từ cái nhìn của kẻ chiến bại

NGUYỄN ĐÌNH THU

Không gian nghệ thuật trong thơ chữ Hán của Đào Tấn

NGUYỄN THỊ THU THỦY

Đặc trưng địa danh làng xóm Việt ở Bình Thuận

NGUYỄN HUY PHƯƠNG

Quá trình phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 1991 đến năm 2010

LÊ THỊ DIỄM PHÚC

Sức sống của tục ngữ Khmer Nam Bộ trong xã hội hiện đại

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

NGUYỄN THANH TUYỀN

Bàn thêm về mục tiêu, nội dung và cấu trúc của luận án tiến sĩ ngành Kinh tế học ở Việt Nam

NGUYỄN KHẮC BÌNH

Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học về quản lý giáo dục, góp phần phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục ở nước ta trong giai đoạn mới

THÔNG TIN

PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

Đại hội Đảng bộ Học viện Khoa học xã hội khóa I, nhiệm kỳ 2015 - 2020

BÍCH HẠNH

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Học viện Khoa học xã hội

BÍCH HẠNH

Công bố Quyết định thành lập “Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nhân lực khoa học xã hội” và trao Quyết định bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt

 

SOCIAL SCIENCES

HA THI THU

An educational model for the disable in Vietnam nowadays

CAO THI OANH

Protection of sexual rights in the Criminal law

BUI THI HUONG

Protection of rights for juveniles as stated in the Revision of the Penal code

TRAN HUU HIEP

Linkages in the Mekong delta to cope with climate change

TRAN VAN KHUYEN

Administrative reform towards local democracy in Ho Chi Minh city nowadays

NGUYEN THI THANH HAI

The implications of Thomistic philosophy in addressing human issues in the age of science

HUMANITIES

VU THI TRANG

Three psychoanalytic critique systems

NGO THI QUYNH NGA

War reality in post-1975 Vietnamese novels - From the perspective of the losers

NGUYEN DINH THU

Artistic space in Han poem by Dao Tan

NGUYEN THI THU THUY

Characteristics of village toponyms in Binh Thuan province

NGUYEN HUY PHUONG

The development of private economy in Ba Ria - Vung Tau province from 1991 to 2010

LE THI DIEM PHUC

The vitality of southern Khmer idioms in modern society

research - exchange

NGUYEN THANH TUYEN

A further discussion of the purpose, content and structure of economics doctor dissertations in Vietnam

NGUYEN KHAC BINH

Improve the quality of postgraduate education in educational management towards developing an educational management human resource in Vietnam in the upcoming period

information

EDITORIAL OFFICE

Socialist party committee at Graduate Academy of Social Sciences term 1, 2015-2020.

BICH HANH

Promotion of the new Vice-President of the Graduate Academy of Social Sciences

BICH HANH

Announcement of the establishment of “Center for research and development of human resources in social sciences” and the promotion of key executive positions

 

 

 

Tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh xem tại đây

 

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 116
Hôm nay : 2364
Tháng hiện tại : 82690
Tổng lượt truy cập : 13033292