Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014

Mục lục tạp chí số 10 năm 2014

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2533

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

1.

HỒ SỸ SƠN

 

Hình phạt tiền trong pháp luật hình sự một số nước trên thế giới và những gợi mở đối với Việt Nam

2.

NGUYỄN MINH ĐOAN

PHẠM THỊ VÂN

Một số vấn đề lý luận về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

3.

NGÔ HỒNG THUỶ

Thực trạng công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước

4.

TRẦN THỊ HÒE

 

Tác động của hội nhập quốc tế đến việc bảo đảm quyền con người ở Việt Nam hiện nay

5.

ĐẶNG THỊ PHƯỢNG

Đăng ký quyền sử dụng đất ở nước ta hiện nay - thực trạng và một số kiến nghị

6.

VŨ THẾ HOÀI

 

 Nâng cao hiệu quả đăng ký giao dịch bảo đảm - giải pháp cơ bản nhằm khắc phục tình trạng thông tin bất cân xứng đối với các giao dịch trong hoạt động tín dụng - ngân hàng ở Việt Nam

7.

NGUYỄN VĂN TUÂN

Giải quyết việc làm nhằm đảm bảo an sinh xã hội tỉnh Hải Dương: thực trạng và một số kinh nghiệm

8.

LÊ THỊ LỆ

 

Tác động xã hội đối với những người bị thu hồi đất tại các khu công nghiệp, khu kinh tế vùng Bắc Trung Bộ

KHOA HỌC NHÂN VĂN

9.

NGUYỄN THANH TỊNH

Những nguyên tắc đạo đức cơ bản trong nghiên cứu y sinh học ở nước ta hiện nay

10.

TRẦN VĂN TRỌNG

 Bức tranh xã hội thành thị Việt Nam “buổi giao thời” trong truyện ngắn trên báo chí đầu thế kỷ XX

NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ

11.

BÙI TRƯỜNG GIANG

PHẠM VĂN THUỶ

Phát triển ngành công nghiệp văn hoá của Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

THÔNG TIN

12.

ĐINH THỊ MAI

Hội thảo: Nghiên cứu và đào tạo - Tiếp cận đa ngành, liên ngành tại Học viện Khoa học xã hội

13.

DIỆU LINH

Khóa học ngắn hạn về Phát triển con người tại Học viện Khoa học xã hội

SOCIAL SCIENCES

1.

HO SY SON

 

Fine in criminal law of some countries in the world and its inspiration to Vietnam

2.

NGUYEN MINH DOAN

PHAM THI VAN

Theoretical issues in developing a local political system towards sustainable development in the Central Highland

3.

NGO HONG THUY

Supervision of legal documents in government administrative offices

4.

TRAN THI HOE

 

The impacts of international integration to the protection of human rights in Vietnam

5.

ĐANG THI PHUONG

Registration of land possession in Vietnam nowadays: Situation and suggestions

6.

VUTHE HOAI

 

Improving registration of secured transactions: Fundamental solutions to address assymmetrical information in credit-banking transactions in Vietnam.

7.

NGUYEN VAN TUAN

Job creation towards social security in Haiduong province: current situation and experiences.

8.

LE THI LE

 

The Social impacts to the land withdrawn households in the industrial and economic zones of the North Central Coast

HUMANITIES

9.

NGUYEN THANH TINH

Fundamental ethical standards in the study of Biomedical in Vietnam

10.

TRAN VAN TRONG

The panorama of Vietnamese urban society in transition through short story published in newspapers at the beginning of the 20th century

INTERNATIONAL RESEARCH

11.

BUI TRUONG GIANG

PHAM VAN THUY

Developing Korean cultural industry and lessons for Vietnam

information

12.

DINH THI MAI

Conference: Research and education: interdisciplinary approach in the Gass

13.

DIEU LINH

Short-term courses on human development in the Gass

Tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh xem tại đây

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 304
Hôm nay : 3477
Tháng hiện tại : 83803
Tổng lượt truy cập : 13034405