Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014

Mục lục tạp chí số 9 năm 2014

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2320

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

1.

CAO THỊ OANH

Vấn đề trách nhiệm hình sự khi doanh nghiệp thực hiện hành vi trốn thuế, trốn đóng bảo hiểm cho người lao động

2.

LƯƠNG NGỌC TRÂM

Hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự về quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội

3.

PHẠM TUẤN ANH

Một số điểm mới cơ bản về quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân trong Hiến pháp sửa đổi năm 2013

4.

NGUYỄN ĐẠI ĐỨC

Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp tỉnh trong giai đoạn hiện nay - một số vấn đề lý luận

5.

NGUYỄN VĂN TUYÊN

Thực trạng và giải pháp để du lịch Lâm Đồng phát triển bền vững và trở thành ngành kinh tế động lực

6.

DƯƠNG ĐỨC CHÍNH

Một số vướng mắc trong việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công thương và một số kiến nghị

7.

TRẦN VĂN DUY

NGUYỄN VĂN CHIẾN

Quan hệ giữa năng lực hoạch định, ban hành chính sách công, pháp luật và vấn đề phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay

KHOA HỌC NHÂN VĂN

8.

LÊ KINH NAM

Quan điểm của Nho giáo về tu thân của người quân tử

9.

NGUYỄN ĐĂNG THIỆU

Thực trạng và giải pháp để phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch ở tỉnh Vĩnh Phúc

10.

TĂNG VĂN THẠNH

Một số vấn đền về giáo dục nhân cách cho sinh viên hiện nay

11.

PHẠM THỊ THUẬN

Tự thuật và cái tôi tự thuật trong thơ Nôm Hồ Xuân Hương

THÔNG TIN

11.

MAI HOA

Lễ ra mắt Báo cáo Phát triển con người toàn cầu năm 2014 tại Việt Nam

 

SOCIAL SCIENCES

1.

CAO THI OANH

The criminal responsibility of corporations in tax and insurance evasion

2.

LUONG NGOC TRAM

Completion of legal regulations on punishment for adolescents

3.

PHAM TUAN ANH

Changes of the right to participate in state management of citizens in The 2013 Constitution

4.

NGUYEN DAI DUC

Improvements of management ability of provincial government officials admists international integration and demands for changes in working styles of these officials.  

5.

NGUYEN VAN TUYEN

The situation and solution to sustainable tourism development in Lam Dong

6.

DUONG ĐUC CHINH

Some problems in capitalization of state-owned companies under the Ministry of Industry and Trade and some suggestions

7.

TRAN VAN DUY

NGUYEN VAN CHIEN

The relationship between policy making and policy issue and economic development in Vietnam

HUMANITIES

8.

LE KINH NAM

Confucian view on self-development of the gentlemen

9.

NGUYEN ĐANG THIEU

The situation and solution to develop human resources for tourism in Vinh Phuc

10.

TANG VAN THANH

Some issues in personality development for students nowadays

11.

PHAM THI THUAN

Autobiography and the self in Nom poems by Ho Xuan Huong

information

11.

MAI HOA

The launch of the Human Development Report 2014 in Vietnam

 

 

 

Tóm tắt tiếng Việt xem tại đây

Tóm tắt tiếng Anh xem tại đây

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 111
Hôm nay : 1940
Tháng hiện tại : 82266
Tổng lượt truy cập : 13032868