Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024

Mục lục tạp chí số 1 năm 2024

Cập nhật: 08/04/2024

Lượt xem: 462

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

HỒ VIỆT HẠNH

LỚP BJS 2020, TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT

50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023)

TRẦN MINH THẢO

Một số hạn chế trong các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với người dưới 18 tuổi phạm tội và kiến nghị khắc phục

DANH PHẠM MỸ DUYÊN

Pháp luật về ưu đãi tài chính của Nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học tư thục tại Việt Nam và một số kiến nghị

ĐÀO ĐĂNG MĂNG

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công bằng và sự vận dụng thực hiện công bằng trong hưởng lợi từ ruộng đất của nông dân hiện nay

 

NGUYỄN TÙNG BẢO THANH

Điều kiện đảm bảo an ninh hàng không tại Việt Nam

VŨ CẨM LỆ

Năng lực công chức trong chính phủ kiến tạo phát triển

TRẦN VIẾT LONG

Pháp luật về trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

NGUYỄN PHƯƠNG VY

Quy định pháp luật về công khai ngân sách và một số vấn đề đặt ra

LÊ NGUYỄN GIA THIỆN

HỒ THỦY TIÊN

Nghĩa vụ cung cấp thông tin của bên mua bảo hiểm khi giao kết hợp đồng bảo hiểm

HỒ MINH KHÁNH

Quá trình phát triển của pháp luật về chuyển giao công nghệ của nước ta

NGUYỄN MINH PHÚ

Thực hiện pháp luật về bồi dưỡng cán bộ

Mặt trận chuyên trách trong tình hình mới hiện nay

ĐẶNG VĂN CHÍNH

Thực trạng thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng

đội ngũ cán bộ, công chức thuộc diện ban thường vụ thành uỷ Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long quản lý

KHOA HỌC NHÂN VĂN

PHẠM THỊ BÍCH THỦY

BÙI THỊ BÍCH LAN

Mô hình du lịch trải nghiệm làng nghề thủ công

truyền thống tại làng Giáy bản Dìa Trên

TRẦN THỊ TÚ NHI

Tú Xương - mẫu hình nhà nho tài tử cuối mùa

SOCIAL SCIENCES

HO VIET HANH

BJS2020, VIETNAM - JAPAN UNIVERSITY

50 year of relationship between Vietnam - Japan (1973 – 2023)

 

TRAN MINH THAO

Some limitations in the provisions of the 2015 criminal code for juvenile offenders and recommendations

DANH PHAM MY DUYEN

The law on State's financial incentives for private universities and colleges in Vietnam and some recommendations

DAO DANG MANG

Ho Chi Minh’s Ideas on fairness and the application of fairness in the benefit from land of farmers today

NGUYEN TUNG BAO THANH

Conditions for ensuring aviation security in Vietnam

VU CAM LE

Competence of public officials in the government for innovative development

TRAN VIET LONG

Law on enterprise bonds in Vietnam: Current situation and enhancement solutions

NGUYEN PHUONG VY

Law regulations about budget disclosure and some common problems

LE NGUYEN GIA THIEN

HO THUY TIEN

Obligation to provide information of the insurance buyer  when entering into an insurance contract

HO MINH KHANH

The process of development of law about technology transference of our country

NGUYEN MINH PHU

Training front officers specialized in the current new situation

DANG VAN CHINH

Implementing training and development policies for officials and civil servants under the management of the standing committee of  Vinh Long city party committee

HUMANE SCIENCES

PHAM THI BICH THUY

BUI THI BICH LAN

Experiential tourism model of traditional craft village in Ban Dia Tren paper village

TRAN THI TU NHI

Tu Xuong - the model for the late season scholar artist

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t1.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 71
Hôm nay : 4804
Tháng hiện tại : 185024
Tổng lượt truy cập : 12922808