Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023

Mục lục tạp chí số 11 năm 2023

Cập nhật: 23/01/2024

Lượt xem: 710

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN VĂN KHOÁT

Kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra qua 40 năm đổi mới

PHẠM HỮU NGHĨA

HỒ XUÂN THẮNG

Bàn về chủ thể huy động vốn trong kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai theo pháp luật kinh doanh bất động sản hiện hành

NGUYỄN THỊ QUỲNH YẾN

Quy định của pháp luật Common law về vi phạm hợp đồng trước thời hạn thực hiện nghĩa vụ và một số gợi mở cho Việt Nam

NGUYỄN NHƯ SƠN

HÀ DIỆU THU THẢO

Hoàn thiện các chế độ bảo hiểm thất nghiệp nhằm tăng cường khả năng phòng ngừa thất nghiệp và khuyến khích người lao động tìm kiếm việc làm

HOÀNG THỊ LAN PHƯƠNG

Quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 về tố cáo hành vi bạo lực gia đình và hướng hoàn thiện

NGUYỄN PHÚ LÂM

So sánh chế định bào chữa bắt buộc trong tố tụng hình sự Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức: Kinh nghiệm cho Việt Nam

TRẦN MINH THẢO

Nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội theo quy định của pháp luật quốc tế và gợi mở cho Việt Nam

LÊ MINH THẢO

Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về môi trường khu vực nông thôn tỉnh Hải Dương

KIỂU QUỲNH ANH

HÀ CÔNG HẢI

Khoa học mở với hoạt động khoa học ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

ĐÀO NGỌC THỦY

Chính sách bảo tồn di sản văn hoá quốc gia của Trung Quốc và một vài hàm ý cho Hà Nội đối với bảo tồn và phát huy các di tích quốc gia

NGUYỄN DIỆU HÀ

Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện chính sách hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN TUẤN ANH

Chính sách phát triển công nghiệp văn hóa: Khái niệm, kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

KHOA HỌC NHÂN VĂN

TRỊNH TUẤN ANH

Căn tính người Việt và bi kịch gia đình trong văn xuôi tự sự Trung đại Việt Nam

NGUYỄN THỊ THANH NGA

Ảnh hưởng của nhân tố gia đình đến năng lực ngoại ngữ của học sinh (Nghiên cứu trường hợp tiếng Pháp)

PHAN ĐĂNG THUẬN

Di sản Hán Nôm của dòng họ Nguyễn Huy ở Trường Lưu trong việc nghiên cứu giáo dục khoa cử Nho học

SOCIAL SCIENCES

NGUYEN VAN KHOAT

Controlling power to prevent and combat corruption and negative issues: Theoretical and practical issues raised over 40 years of Doi Moi

PHAM HUU NGHIA

HO XUAN THANG

About the subject of capital mobilization in real estate business formation in the future according to current real estate business laws

NGUYEN THI QUYNH YEN

Provisions of Common Law on contractual breaches in the premature fulfilment of obligations and some suggestions to Vietnam

NGUYEN NHU SON

HA DIEU THU THAO

Enhance unemployment insurance schemes to strengthen the capacity for preventing unemployment and encourage workers to actively seek employment

HOANG THI LAN PHUONG

Provisions of the Law on Prevention and Control of Domestic Violence in 2022 regarding reporting domestic violence incidents and directions for improvement

NGUYEN PHU LAM

Comparing mandatory defense provisions in criminal proceedings between Vietnam and the Federal Republic of Germany: Experiences for Vietnam

TRAN MINH THAO

Principles of dealing with juvenile offenders according to international legal provisions and suggestions for Vietnam.

LE MINH THAO

Current situation and solutions to strengthen state management of environment in rural areas of Hai Duong province.

KIEU QUYNH ANH

HA CONG HAI

Open science through scientific activities in the Vietnam Academy of Social Sciences

DAO NGOC THUY

 

Cultural heritage conservation policy of China and implications for the preservation and utilization of national heritage sites in Hanoi

NGUYEN DIEU HA

Factors influencing the implementation of international cooperation policies on environmental protection in Vietnam today

NGUYEN TUAN ANH

Cultural industry development policy: Concept, international experience, and lessons for Vietnam.

HUMANE SCIENCES

TRINH TUAN ANH

The Vietnamese identity and family tragedies in autobiographical prose of medieval Vietnam

NGUYEN THI THANH NGA

The influence of family factors on students' language proficiency (a case study of French language)

PHAN DANG THUAN

The Han Nom heritage of the Nguyen Huy clan at Truong Luu village in the study of Imperial examination education.

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t11.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 112
Hôm nay : 2625
Tháng hiện tại : 82951
Tổng lượt truy cập : 13033553