Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023

Mục lục tạp chí số 9 năm 2023

Cập nhật: 19/12/2023

Lượt xem: 516

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

PHẠM THỊ HƯƠNG LAN

Bàn về một số chính sách, pháp luật thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp ở nước ta hiện nay

NGUYỄN THỊ QUỲNH YẾN

Nhu cầu điều chỉnh vi phạm hợp đồng trước thời hạn thực hiện nghĩa vụ ở Việt Nam và một số kiến nghị

LÊ THỊ DUNG

Thực trạng quy định pháp luật về điều kiện góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

PHẠM HỮU NGHĨA

HỒ XUÂN THẮNG

Một số góp ý đối với Dự thảo Luật Đất đai “sửa đổi” về người sử dụng đất là tổ chức kinh tế

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

Chế định án treo trong luật hình sự cộng hòa Pháp và một số gợi mở nhằm hoàn thiện chế định án treo trong luật hình sự Việt Nam

LÊ VĂN CAO

Nhận diện các nguyên nhân và hệ quả của việc vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng kinh doanh bất động sản

TẠ ĐĂNG ĐOAN

Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Đội Ngũ Công Chức Thành Phố Bắc Ninh

ĐỖ VĂN TOẢN

TRẦN THỊ MINH PHƯƠNG

Công tác xã hội với cộng đồng: Những vấn đề lý luận  trong bối cảnh thực hành nghề công tác xã hội

NGUYỄN NGỌC THẢO PHƯƠNG

Vai trò của tổ chức đại diện người lao động trong thực thi cam kết xóa bỏ lao động cưỡng bức tại các FTA thế hệ mới

NGUYỄN TUẤN ANH

Nhận thức về chính sách phát triển công nghiệp văn hóa và vai trò của chính sách đó trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

NGUYỄN NGỌC HIẾU

Thực hiện chính sách quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

KHOA HỌC NHÂN VĂN

NGÔ HƯƠNG TRANG

Cấu trúc của Bách khoa thư làng Việt cổ truyền

NGUYỄN THỊ HUYỀN MY

Đặc điểm ngữ vực trong diễn ngôn quảng cáo du lịch

NGUYỄN THỦY HỒNG

Về cơ sở lý luận và cấu trúc mục từ về chùa của Từ điển Văn hóa, lịch sử Việt Nam

SOCIAL SCIENCES

PHAM THI HUONG LAN

Discussing some current policies and laws on agricultural land use rights in our country

NGUYEN THI QUYNH YEN

The need for adjusting contractual breaches in the premature fulfillment of obligations in Vietnam and some recommendations

LE THI DUNG

The reality of legal regulations on conditions for capital contribution of foreign investors in Vietnam

PHAM HUU NGHIA

HO XUAN THANG

Some suggestions regarding the draft Land Law (amendment) concerning land users as economic organizations

NGUYEN THI HONG HANH

Provisions of Suspended Sentences in the Criminal Law of the French Republic and Suggestions for Vietnam

LE VAN CAO

Identifying the causes and consequences of breaching obligations in real estate business contracts

TA DANG DOAN

Solutions to improve the efficiency of implementing the policy of developing civil servants in Bac Ninh city

DO VAN TOAN

TRAN THI MINH PHUONG

Social work with the community: Theoretical issues in the context of social work practice

NGUYEN NGOC THAO PHUONG

The role of labor representative organizations in implementing commitments to eradicate forced labor in new-generation FTAs

NGUYEN TUAN ANH

Understanding the cultural industry development policies and the role of these policies in the capital city of Hanoi

NGUYEN NGOC HIEU

Implementing urban management policies in Bac Ninh city, Bac Ninh province

HUMANE SCIENCES

NGO HUONG TRANG

The structure of the Ancient Vietnamese Village Encyclopedia (Bach Khoa Thu Lang Viet Co Truyen)

NGUYEN THI HUYEN MY

Characteristics of vocabulary in Vietnamese tourism advertising discourse

NGUYEN THUY HONG

On the theoretical basis and structural components of the vocabulary related to pagodas in the Dictionary of Vietnamese Culture and History

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t9.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 229
Hôm nay : 3761
Tháng hiện tại : 84087
Tổng lượt truy cập : 13034689