Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023

Mục lục tạp chí số 6 năm 2023

Cập nhật: 04/12/2023

Lượt xem: 502

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

Phương thức bảo vệ quyền khác đối với tài sản trong Bộ luật Dân sự năm 2015

NGUYỄN THỊ THU HOÀI

Bàn về khái niệm việc làm phi chính thức và người lao động có việc làm phi chính thức

TRƯƠNG TRỌNG HIẾU

Bất cập trong quy định về góp vốn bằng quyền sử dụng đất và các giải pháp hoàn thiện qua tiếp cận của Luật Đất đai sửa đổi

TRẦN VĂN HẢI

Chính sách về hình phạt đối với các tội phạm tham nhũng trong pháp luật hình sự Việt Nam và hướng hoàn thiện

BÙI THỊ HẠNH

Việc công bố chứng cứ bằng hình ảnh của kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự

LÊ THỊ TUYẾT HÀ

Một số kiến nghị liên quan đến quy định pháp luật về ngành, nghề tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

LÊ THỊ MINH THƯ

Định tội danh tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh

ĐẶNG THÀNH CHUNG

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

BÙI THỊ PHƯƠNG THÙY

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ giữa giai cấp, dân tộc và nhân loại trong thời kỳ cách mạng giải phóng dân tộc

TRỊNH QUỐC VIỆT

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và định hướng vận dụng hiện nay                                                 

PHÙNG THANH

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân quân tự vệ và du kích

CAO THỊ NGỌC YẾN

Vai trò của truyền thông đại chúng trong kiểm soát việc thực hiện quyền hành pháp ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN THANH BÌNH (và nhóm tác giả)

Vấn đề hợp tác trong sản xuất nông nghiệp của nông dân tại Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và giải pháp

KHOA HỌC NHÂN VĂN

BÙI THỊ BÍCH LAN

Quan hệ xuyên quốc gia của một số tộc người vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc

SOCIAL SCIENCES

NGUYEN THI HUONG

Protection method the other rights to property in Civil Code 2015

NGUYEN THI THU HOAI

 

Discussing the concept of informal employment and workers with informal employment

TRUONG TRONG HIEU

 

Obstacles in regulations of capital contribution by land use rights and solutions through approaching Draft of Amended Rules on land use.

TRAN VAN HAI

 

Policy on Penalties for Corruption Crimes in Vietnamese Criminal Law and Directions for Improvement.

BUI THI HANH

 

Disclosure of picture evidence by prosecutors at criminal trial

LE THI TUYET HA

 

Some recommendations related to legal regulations on industry and professional market access for foreign investors.

LE THI MINH THU

 

Defining the Crime of Usury in Civil Transactions Based on the Practical Experience in Ho Chi Minh City.

DANG THANH CHUNG

 

Developing a High-Quality Human Resource Pool to Meet the Requirements of Economic Model Transformation in Vietnam.

BUI THI PHUONG THUY

 

The viewpoint of the Communist Party of Vietnam on the relationship between classes, nationality, and humanity during the period of national liberation revolution.

TRINH QUOC VIET

 

Ho Chi Minh's Thoughts on Power Control in Cadre Work and Current Application Orientation.

PHUNG THANH

 

Ho Chi Minh's thought on military and self-defense milities and guarrilla

CAO THI NGOC YEN

The Role of Mass Media in Monitoring the Execution of Judicial Power in Vietnam Today.

NGUYEN THANH BINH (and group of authors)

 

Issues of Cooperation in Agricultural Production among Farmers in the Mekong Delta: Current Situation and Solutions.

HUMANE SCIENCES

BUI THI BICH LAN

 

Transnational Relations of Some Ethnic Groups in the Vietnam-China Border Area (A Study of the Ha Nhi and Giay Ethnic Groups in Lao Cai Province).

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 1853
Hôm nay : 4564
Tháng hiện tại : 158459
Tổng lượt truy cập : 13303131