Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023

Mục lục tạp chí số 3 năm 2023

Cập nhật: 12/04/2023

Lượt xem: 2000

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

VÕ KHÁNH VINH

Giới hạn quyền lực nhà nước - một phương thức kiểm soát quan trọng quyền lực nhà nước trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

HỒ THỊ THANH TRÚC VÀ NHÓM TG

Án lệ tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp

DƯƠNG QUỲNH HOA

Cưỡng chế buộc giao trả vật, nhà ở và quyền sử dụng đất theo pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

PHẠM ANH THẮNG

Trách nhiệm pháp lý đối với người lao động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài

NGUYỄN THỊ TRANG

ĐINH THỊ HOÀNG PHƯƠNG

Những tác động tích cực từ chính sách bình đẳng giới của Đảng và Nhà nước đối với phụ nữ Việt Nam hiện nay

NGUYỄN VĂN TRÒN

CAO THỊ OANH

Lý luận về tư pháp phục hồi và đề xuất đối với Việt Nam

HOÀNG THỊ LAN PHƯƠNG

Quyền của người tố cáo - trong Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và pháp luật Việt Nam

ĐINH THỊ HẢI YẾN

Đảm bảo quyền con người của người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam

CAO NHẤT LINH

Vấn đề ủy quyền trong quản lý doanh nghiệp của người đại diện theo pháp luật: Bất cập và kiến nghị hoàn thiện

ĐẶNG THỊ ÁNH TUYẾT

NGUYỄN HỮU HOÀNG

Tiếp cận dịch vụ công trực tuyến của đồng bào dân tộc thiểu số tại Sóc Trăng

NGUYỄN VĂN KẾ

Xây dựng chính sách và thực tiễn xây dựng chính sách đối với dân tộc rất ít người ở Việt Nam

NGUYỄN THỊ HOA

PHÚ THỊ TUYẾT NGA

Thực hiện chính sách phát triển công chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

NGUYỄN TIẾN HƯNG

Quy định của pháp luật về quản lý nhà nước đối với đất rừng phòng hộ và một số kiến nghị

ĐẶNG VIẾT ĐẠT

Các nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn con đường tư pháp hình sự để giải quyết vụ việc xâm hại tình dục ở Việt Nam

SOCIAL SCIENCES

VO KHANH VINH

Limitations of state power – an important method of control of state power in the socialist social state of Vietnam                                                    

HO THI THANH TRUC (NHÓM TÁC GIẢ)

Case law in Vietnam – situation and solutions

DUONG QUYNH HOA

Coercive enforcement of the handover objects, houses and land use righs under the Law on civil judgment execution of Vietnam: situation and solutions

PHAM ANH THANG

Legal responsibilities for employees of businesses activing services of transfering Vietnamese people

NGUYEN THI TRANG

DINH THI HOANG PHUONG

Positive impacts from the policy of gender equality of the Party and the State on Vietnam women today

NGUYEN VAN TRON

CAO THI OANH

Theoretical of justice of restoration and proposal for Vietnam

HOANG THI LAN PHUONG

Denuciation right – under The United Nations Convention against Corruption and Law of Vietnam

DINH THI HAI YEN

Guarantee the human rights of persons below 18 years of crimination in Vietnam criminal procedures law

CAO NHAT LINH

Authorization issues in business management of legal representatives: Inadequacies and recommendations

DANG THI ANH TUYET

NGUYEN HUU HOANG

Access to online public services of employees in Soc Trang

NGUYEN VAN KE

Policy building and practice construction policy for ethnic minorities in Vietnam

NGUYEN THI HOA

PHU THI TUYET NGA

Policy for development of official officers in Ho Chi Minh city

NGUYEN TIEN HUNG

Legal provisions on state management of protection forest land and some recommendations

DANG VIET DAT

Factors affecting the decision to choose the criminal justice path to solve sexual violation in Vietnam

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t3.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 1450
Hôm nay : 4118
Tháng hiện tại : 158013
Tổng lượt truy cập : 13302685