Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023

Mục lục tạp chí số 1 năm 2023

Cập nhật: 27/03/2023

Lượt xem: 1706

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

ĐINH THỊ HẢI YẾN

Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

HUỲNH THỊ LỆ KHA

Hoàn thiện quy định của Bộ luật Hình sự 2015 về các tội phạm liên quan đến động vật hoang dã

BÙI AI GIÔN

Hòa giải các tranh chấp dân sự theo Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án

NGUYỄN XUÂN THỦY

Hoàn thiện quy định pháp luật về hình phạt tù trung thân ở Việt Nam hiện nay

BÙI HỮU TOÀN

Một số vấn đề pháp lý về thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia của ngân hàng nhà nước Việt Nam

PHAN THỊ SÔNG THƯƠNG

ĐỖ THU TRANG

Phân tích đóng góp của chuyển dịch cơ cấu lao động vào năng suất lao động ở vùng ven biển Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

ĐẶNG THANH TUẤN

Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Thành phố Hồ Chí Minh

KHÚC NGỌC TUẤN

Về đội ngũ thanh tra chuyên ngành thủy sản trên  địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay

ĐỖ THỊ THÙY TRANG

Phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

ĐOÀN THỊ DƯƠNG HUYỀN

Đánh giá pháp luật về tự chủ đại học - tự chủ về văn bằng và năng lực thực hiện của các cơ sở giáo dục đại học

TẠ THỊ VÂN HÀ

NGUYỄN THỊ LIÊN

Nâng cao văn hóa học đường cho sinh viên Trường Đại học Thương Mại trong bối cảnh đại học tự chủ hiện nay

TRẦN THỊ TUYẾT

Tác động của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long

KHOA HỌC NHÂN VĂN

TRẦN MINH SƠN

Lối về ngữ nghĩa của từ dùng để định lượng trong tiếng Anh, đối chiếu với tiếng Việt

LÊ THỊ DIỄM PHÚC

Bản sắc văn hóa dân tộc trong thơ ca Khmer Nam Bộ

SOCIAL SCIENCES

DINH THI HAI YEN

Complete the law of criminal procedures on legal proceeding for under 18-year-old offenders.

HUYNH THI LE KHA

Completing provisions on the Criminal Code 2015 on crimes relating to Wild animals

BUI AI GION

Mediation of civil disputes according to the Law on Meadiation and Dialogue at Court

NGUYEN XUAN THUY

Complete the law provisions on the life imprisonment in Vietnam today

BUI HUU TOAN

 Some legal issues on implementation of the national monerary policy of State bank of Vietnam

PHAN THI SONG THUONG

DO THU TRANG

Analyzing the contribution of labour structural transfer to labour productivity in the coastal area of Vietnam from 2011 to 2020

DANG THANH TUAN

Promoting the role of prestige people in Ethnic Minorities in Ho Chi Minh City

KHUC NGOC TUAN

Team of specialized inspection of fishine sector in Hanoi City today

DO THI THUY TRANG

 Knowledge economy development in Vietnam in current years

DOAN THI DUONG HUYEN

Legal assessment on university autonomy – degree autonomy and the performance capacity of university educational institutions

TA THI VAN HA

NGUYEN THI LIEN

 Increasing school culture for students in Thuong Mai University in the current context of university autonomy

TRAN THI TUYET

The impacts of climate changes on the social eco-system in Mekong delta

HUMANE SCIENCES

TRAN MINH SON

Semantics errors in words used for quantification in English, compared to Vietnamese

LE THI DIEM PHUC

National cultural identity in poetry of the Khmer in Southern areas

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t1_2023.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 1429
Hôm nay : 4585
Tháng hiện tại : 158480
Tổng lượt truy cập : 13303152