Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021

Mục lục tạp chí số 12 năm 2021

Cập nhật: 23/12/2021

Lượt xem: 2235

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

VŨ MẠNH TOÀN

Một số vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

PHẠM THỊ THÚY NGA

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền an sinh xã hội của lao động di cư nội địa ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN NGỌC MAI

Quyền tư pháp trong cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay

LÊ THỊ HỒNG THƠM

HỒ NGỌC HIỂN

Một số vấn đề pháp lý về bảo vệ bên yếu thế trong hợp đồng mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai ở Việt Nam hiện nay

TRÂN THỊ NGUYỆT

Một số ý kiến hoàn thiện pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay

VÕ NGUYỄN NAM TRUNG

TRẦN LAN ANH

PHAN KHUYÊN

Hoàn thiện các quy định về thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra

TRẦN VANG PHỦ

Sự ảnh hưởng của lý thuyết về bảo vệ người tiêu dùng trong việc xây dựng các biện pháp phi thuế quan trong thương mại quốc tế

PHẠM MẠNH HÙNG

PHẠM TUẤN ANH

Bí quyết trọng dụng nhân tài để hóa rồng của Singapore và gợi mở cho Việt Nam

LÊ THỊ TUYẾT HÀ

Bàn về quy định sao chép học liệu tại các trường đại học ở nước ta hiện nay

VŨ THỊ HỒNG PHƯƠNG

Quản lý đào tạo nhân lực chuyên khoa Huyết học – Truyền máu đáp ứng nhu cầu nhân lực cho ngành Y tế

KHOA HỌC NHÂN VĂN

NGUYỄN THỊ SONG HÀ

Quản lý nhà nước về văn hóa dân tộc thiểu số ở nước ta từ Đổi mới đất nước đến nay

PHAN THUẬN

Khuôn mẫu sử dụng thời gian nhàn rỗi của người cao tuổi và lợi ích của nó đối với đời sống - qua các nghiên cứu ở nước ngoài

NGUYỄN THỊ DIỄM

TRẦN THỊ TÚ NHI

Phạm Thái và những bản từ khúc Nôm

ĐẠO  NGUYÊN TÍNH

Luật tục trong bộ máy tự quản của làng truyền thống người Chăm Hroi qua thiết chế cộng đồng

PHÒNG BIÊN TẬP – TRỊ SỰ

Tổng Mục lục

SOCIAL SCIENCES

VU MANH TOAN

Raising issues in the construction and rectification of the Communist Party

PHAM THI THUY NGA

Social security law for internal migrant workers in Vietnam

NGUYEN NGOC MAI

Judicial power in the delegation, coordination and control of state powers in Vietnam nowadays

LE THI HONG THOM

HO NGOC HIEN

Protecting the weak party in commercial housing buying contract formed in the future in Vietnam

TRAN THI NGUYET

Suggestions to improve laws on anti-competitive agreements in Vietnam

VO NGUYEN NAM TRUNG

TRAN LAN ANH

PHAN KHUYEN

Complete regulations on inspection decision issuing authorities

TRAN VANG PHU

The impacts of customer protection theories in creating non-tariff measures in international trade

PHAM MANH HUNG

PHAM TUAN ANH

Singapore meritocracy to promote national development and suggestions for Vietnam

LE THI TUYET HA

Regulations on copying learning materials at universities in Vietnam today

VU THI HONG PHUONG

Managing training activities for specialists in hematology - blood transfusion to meet the needs for human resources in the health sector

HUMANITIES

NGUYEN THI SONG HA

State management of ethnic cultures in Vietnam since Doi moi period

PHAN THUAN

Patterns of leisure time activities of the elderly and their impacts to life: From international research

NGUYEN THI DIEM

TRAN THI TU NHI

Pham Thai and Nom poems

 

DAO  NGUYEN TINH

Customary laws in community-based village governance of Cham Hroi people

Journal Administration

General table of content

 

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t12.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 2199
Hôm nay : 4067
Tháng hiện tại : 157962
Tổng lượt truy cập : 13302634