Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021

Mục lục tạp chí số 5 năm 2021

Cập nhật: 25/05/2021

Lượt xem: 2514

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

 

KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của cổ đông theo Luật Doanh nghiệp năm 2020

ĐOÀN NGUYỄN PHÚ CƯỜNG

NGUYỄN THỊ HOA CÚC

Một số vấn đề về bồi thường thiệt hại trong hợp đồng theo pháp luật Việt Nam, luật một số nước châu Âu và công ước quốc tế

BÙI NGUYỄN TRÀ MY

PHẠM PHƯƠNG UYÊN

PHẠM LINH GIANG

Thực thi pháp luật về nạo phá thai tại một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

TRẦN LINH HUÂN

Pháp luật về kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường nước - một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện

NGÔ TUẤN VINH

Phổ biến, giáo dục pháp luật ở các xã biên giới tỉnh Quảng Nam: thực trạng và giải pháp

NGUYỄN GIA THƠ

Về vấn đề dịch tác phẩm triết học ở nước ta

PHẠM QUỲNH CHINH

NGUYỄN THỊ KIM THANH

Sự tương đồng và khác biệt trong quan niệm về con người của C.mác và Arixtốt

BÙI NGỌC QUÂN

Vai trò của tư duy phản biện đối với giảng viên lý luận chính trị

NGUYỄN HỮU HOÀNG

TRẦN VĂN HUẤN

Hệ giá trị xã hội của thể hệ Z tại Thành phố Hồ Chí Minh

PHẠM THỊ THU HƯƠNG

VŨ THỊ HỒNG VÂN

Sử dụng học liệu các học phần lý luận chính trị trong trường đại học đào tạo theo mô hình CDIO

KHOA HỌC NHÂN VĂN

LÊ VIÊN LAN HƯƠNG

Ẩn dụ ý niệm có miền nguồn hành trình trong bản tin y tế tiếng Việt

NGUYỄN THỊ MỸ HIỀN

Thơ tượng trưng Bích Khê: Thiên nhiên qua lăng kính tượng trưng

HOÀNG THỊ PHƯƠNG LOAN

Yếu tố “Lực lượng thần kì” trong truyện cổ tích thần kì người Việt

HOÀNG THỊ THẢO

Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong tục ngữ, ca dao Việt Nam

SOCIAL SCIENCES

NGUYEN THI THU HUONG

Ensuring stockholder’s right to access information according to the Law on Enterprise 2020

DOAN NGUYEN PHU CUONG

NGUYEN THI HOA CUC

Compensation based on contract according to Vietnamese law, European laws and international conventions

BUI NGUYEN TRA MY

PHAM PHUONG UYEN

PHAM LINH GIANG

Abortion laws in some countries and lessons for Vietnam

TRAN LINH HUAN

Law on water pollution treatment and control: Problems and solutions

NGO TUAN VINH

Promoting legal education in border communities in Quang Nam province: Situation and solutions

NGUYEN GIA THO

Translating philosophical publications to Vietnamese

PHAM QUYNH CHINH

NGUYEN THI KIM THANH

A comparison between C. Marx’s and Aristotle’s view of human

BUI NGOC QUAN

Critical thinking in political theory lecturers

NGUYEN HUU HOANG

TRAN VAN HUAN

The social value system of the generation Z

In Ho Chi Minh City

 

PHAM THI THU

HUONG

VU THI HONG

VAN

Using learning materials for political theory module in universities according to the CDIO model

HUMANITIES

LE VIEN LAN HUONG

Conceptual metaphor “journey” in Vietnamese health bulletins

NGUYEN THI MY HIEN

Bich Khe’s symbolic poetry: nature through a symbolic perspective

HOANG THI PHUONG LOAN

The magical forces in Vietnamese magical fairy tales

HOANG THI THAO

The parent-child relationship in Vietnamese proverbs and folk poetry

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t5.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 361
Hôm nay : 3637
Tháng hiện tại : 83963
Tổng lượt truy cập : 13034565