Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021

Mục lục tạp chí số 3 năm 2021

Cập nhật: 15/03/2021

Lượt xem: 2522

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN VĂN KẾ

 

Bàn về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới

TRẦN THỊ PHƯƠNG NGA

Quan điểm toàn diện của Đảng trong quá trình hội nhập quốc tế ở Việt Nam

TRẦN THỊ HOÀNG LAN

 

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam và một số khuyến nghị

TRẦN TRUNG THÀNH

Thực tiễn hủy bản án hình sự sơ thẩm tại tỉnh Đồng Tháp và những vấn đề đặt ra

NGUYỄN THẾ LỰC

Thực thi pháp luật trên Biển theo công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982 từ thực tiễn một số quốc gia và Việt Nam

PHẠM QUANG CHÍNH

 

Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng nhân lực về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam hiện nay

HỒ TRẦN HÙNG

 

Đảm bảo công bằng giữa các thành phần kinh tế ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN DUY DŨNG

Phát triển kinh tế biển ở Khánh Hòa: nhìn từ chính sách đến thực tiễn

PHẠM TRẦN THĂNG LONG

 

Nghiên cứu về ảnh hưởng của “nhóm bạn hữu” tới hành vi sai lệch ở người chưa thành niên

 

KHOA HỌC NHÂN VĂN

NGUYỄN CÔNG MINH

NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH

Ẩn dụ ý niệm “hạn phúc là giấc mơ” trong những khúc hát ru tiếng Anh

TRẦN THỊ BÍCH LAN

Bước đầu khảo sát ẩn dụ ý niệm “người đàn ông là động vật” trong văn học Việt Nam

HÁN THỊ BÍCH NGỌC

Một số hình ảnh có tính biểu tượng trong tác phẩm ông già và biển cả của Earnest Hemingway

NGUYỄN HOÀNG HỒNG MINH

Đặc điểm ngữ nghĩa của các thành ngữ so sánh ngang bằng chứa thành tố chỉ loài vật trong tiếng Việt (có liên hệ với tiếng Anh)

PHAN HOÀNG ANH

PHAN LƯƠNG HÙNG

Tình hình sử dụng ngôn ngữ và thái độ ngôn ngữ của người Hà Nhì ở Lai Châu

SOCIAL SCIENCES

NGUYEN VAN KE 

 

Leadership role of the Communist Party of Vietnam in ethnic affairs in the new context

TRAN THI PHUONG NGA

A comprehensive view on international integration by the Communist Party of Vietnam

TRAN THI HOANG LAN

 

Age of criminal responsibility in Vietnamese Criminal Code and some suggestions

TRAN TRUNG THANH

Cancellation of first instance criminal judgment in Dong Thap province: Situation and problems

NGUYEN THE LUC

Maritime law enforcement according to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea from the practice of Vietnam and some countries

PHAM QUANG CHINH

 

Solutions to improve human resources in intellectual property in Vietnam

HO TRAN HUNG

 

Ensuring equity between economic sectors in Vietnam

NGUYEN DUY DUNG

Marine economic development in Khanh Hoa province: From policies to practices

PHAM TRAN THANG LONG

Literature the influences of peer group on deviant behaviors of adolescents

 

HUMANITIES

NGUYEN CONG MINH

NGUYEN THI BICH HANH

Conceptual metaphor “Happiness is a dream” in English lullabies

TRAN THI BICH LAN

A preliminary analysis of the conceptual metaphor “men are animals” in Vietnamese literature

HÁN THI BICH NGOC

Symbolic images in Hemingway’s Old man and the sea

NGUYEN HOANG HONG MINH

Semantic features of comparative idioms of equality containing animals in Vietnamese and English

PHAN HOANG ANH

PHAN LUONG HUNG

Language use and attitude of Ha Nhi people in Lai Chau province

 

 

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t3_2021.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 74
Hôm nay : 4135
Tháng hiện tại : 126901
Tổng lượt truy cập : 12864685