Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021

Mục lục tạp chí số 1 năm 2021

Cập nhật: 17/02/2021

Lượt xem: 2149

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

 

KHOA HỌC XÃ HỘI

HỒ VIỆT HẠNH

QUANG LÊ HỒNG CHUYÊN

Chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh An Giang

TRẦN MINH TUẤN

Đối sách Việt Nam và Singapore trong phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp lần thứ tư

PHẠM QUỐC NAM

NGUYỄN MINH NGUYỆT

Chính sách pháp luật về thể chế thi hành án dân sự: giải pháp hoàn thiện

TRẦN VĂN HẢI

Hoàn thiện chính sách pháp luật hình sự đối với các tội sản xuất, buôn bán hàng giả trước những khó khăn, thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

TRẦN THỊ NGUYỆT

Kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật Cạnh tranh năm 2018

TRẦN THỊ NGỌC KIM

Bàn về quan điểm nội luật hóa các công ước quốc tế về chống tham nhũng mà Việt Nam là thành viên

NGUYỄN HỮU HƯNG

Quyền khởi kiện phái sinh của cổ đông trong công ty cổ phần từ thực tiễn xét xử của tòa án và hướng hoàn thiện quy định pháp luật

CÙ VĂN TRUNG

Đảng chính trị, đảng lãnh đạo, đảng cầm quyền và đảng cộng sản cầm quyền

ĐỖ THANH HẢI

Nâng cao đạo đức nghề nghiệp của giảng viên lý luận chính trị hiện nay

CHÂU HOÀNG THÂN

Quản trị tốt trong quản lý nhà nước về giá đất ở Việt Nam

KHOA HỌC NHÂN VĂN

ĐẶNG THỊ HẢI HẰNG

Hôn nhân của người Việt Công giáo tại Nam Định hiện nay

BÙI ĐOAN TRANG

Một số mô hình biểu thức ngôn ngữ hỏi từ góc độ giới

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Ẩn dụ ý niệm về thị trường chứng khoán trong bản tin thị trường tiếng Anh và tiếng Việt

NGUYỄN MINH CA

Triết lý về cuộc sống trong truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư

SOCIAL SCIENCES

HO VIET HANH

QUANG LE HONG CHUYEN

Social security policies for ethic minorities in An Giang province

TRAN MINH TUAN

Singapore policies on human resource development in the 4.0 industrial revolution: Recommendations for Vietnam

PHAM QUOC NAM

NGUYEN MINH NGUYET

Legal policies on the enforcement of civil judgment: some suggestions for improvement

TRAN VAN HAI

Improving criminal law policies on the crime of manufacturing and trading in fake goods in the context of the fourth industrial revolution

TRAN THI NGUYET

Control anti-competitive agreements in accordance with the Competition Law 2018

TRAN THI NGOC KIM

On the internalization of international conventions against corruption which Vietnam is a member

NGUYEN HUU HUNG

Derivative lawsuit right of shareholders in joint stock companies from court practices: Towards improving the legal system

CU VAN TRUNG

Political party, leading party, ruling party, and ruling communist party

DO THANH HAI

Improving professional ethics of political theory lecturers nowadays

CHAU HOANG THAN

Good state management of land price in Vietnam

HUMANITIES

DANG THI HAI HANG

Marriage of Christians in Nam Dinh province, Vietnam

BUI DOAN TRANG

Interrogative models from a gender perspective

NGUYEN THI THANH HUYEN

Conceptual metaphor of stock market in stock market news in English and Vietnamese

NGUYEN MINH CA

Life philosophy in Nguyen Ngoc Tu’s short stories

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t1_2021.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 1426
Hôm nay : 3219
Tháng hiện tại : 157114
Tổng lượt truy cập : 13301786