Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020

Mục lục tạp chí số 11 năm 2020

Cập nhật: 01/12/2020

Lượt xem: 2197

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

TRẦN ĐÌNH THẢO

Bàn về nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực công ở nước ta hiện nay

NGUYỄN TRUNG THÀNH

Nguyên nhân, điều kiện của tình hình tội phạm - tiếp cận từ mặt trái của nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

NGUYỄN VINH HƯNG

NGUYỄN THANH LÝ

Hộ kinh doanh trong mô hình thương mại ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN THANH PHÚC

Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình trong trường hợp công nhận giao dịch dân sự của người thứ ba ngay tình có hiệu lực

NGÔ THỊ HUYỀN

Tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đối với lực lượng lao động nữ ở Việt Nam hiện nay

PHẠM THỊ HƯƠNG LAN

Hoàn thiện pháp luật về ngăn chặn và xử lý ô nhiễm môi trường đất ở nước ta hiện nay

KHÚC THỊ PHƯƠNG NHUNG

Quy định về sự hỗ trợ của tòa án đối với hoạt động tố tụng trọng tài - một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện 

PHẠM ĐỨC CHÍNH

Một số góp ý hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài ở Việt Nam

TRẦN NGỌC DUNG

Thực trạng bán hàng đa cấp bất chính và một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về chống bán hàng đa cấp ở Việt Nam hiện nay

TÀI LÊ KHANH

LÝ THỊ BÉ LUYỄN

Vấn đề thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật trên địa bàn thành phố Trà Vinh: thực trạng và giải pháp

KHOA HỌC NHÂN VĂN

TRẦN HỒNG NHUNG

Phòng chống nạn cường hào làng xã thời Nguyễn (1802 - 1884) và những bài học kinh nghiệm

PHẠM THỊ DIỄM

Quan niệm về nhân lực chất lượng cao trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay

LƯU THỊ HỒNG VIỆT

NGUYÊN KIM ANH

So sánh không gian thiên giới trong truyện cổ tích Việt Nam - Hàn Quốc

NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ

ĐẶNG ĐÌNH TIẾN

Đông Nam Á trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ những năm đầu thế kỷ XXI

SOCIAL SCIENCES

TRAN DINH THAO

High-quality human resources in the public sector in Vietnam

NGUYEN TRUNG THANH

Causes and conditions of criminality: The downside of market economy in Vietnam

NGUYEN VINH HUNG

NGUYEN THANH LY

Family business in the contemporary commercial environment in Vietnam

NGUYEN THANH PHUC

Protection of the rights of bona-fide third parties in civil transaction

NGO THI HUYEN

The impacts of new-generation Free Trade Agreements on Vietnam’s female labor force today

PHAM THI HUONG LAN

Completing of the law on preventing and treating land environment pollution in Vietnam nowadays

 

KHUC THI PHUONG NHUNG

Regulations on court support in arbitration proceedings - limitations and solutions

PHAM DUC CHINH

Handling administrative violation of import, export, transit, and residence of foreigners in Vietnam: Situation and solution

TRAN NGOC DUNG

Illegal multi-level marketing and legal solutions to prevent illegal multi-level marketing in Vietnam nowadays

TAI LE KHANH

LY THI BE LUYEN

Reception of social welfare policies for the disabled in Tra Vinh city: Situation and solution

HUMANITIES

TRAN HONG NHUNG

Prevention of village bully in Nguyen dynasty (1802-1884) and lessons for modern day

PHAM THI DIEM

Views of high-quality human resources in Vietnamese universities

LUU THI HONG VIET

NGUYEN KIM ANH

Compare the heavenly space in Vietnamese and Korean fairy tales

INTERNATIONAL STUDIES

DANG DINH TIEN

South-east Asia in India’s Look East policy in the early 21st century

 

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t11.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 1013
Hôm nay : 2763
Tháng hiện tại : 156658
Tổng lượt truy cập : 13301330