Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020

Mục lục tạp chí số 10 năm 2020

Cập nhật: 19/10/2020

Lượt xem: 2477

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

TRẦN VĂN ĐỘ

Đổi mới nhận thức một số vấn đề lý luận về tội phạm và cấu thành tội phạm

NGUYỄN QUANG HÒA

Chế định tòa án trong bản hiến pháp đầu tiên của nước ta và giá trị hiện thời

NGUYỄN MINH PHÚ

Sự phát triển của trách nhiệm kỷ luật hành chính trong pháp luật Việt Nam

NGUYỄN DUY CƯỜNG

PHẠM THÙY AN

NGUYỄN THỊ KIM THANH

Văn hóa kinh doanh ở nước ta hiện nay một số vấn đề lý luận và giải pháp

BÙI THỊ PHƯƠNG THÙY

Quan niệm của C. Mác, Ph. Ăngghen về con người và ý nghĩa với việc xây dựng con người Việt Nam hiện nay

LƯƠNG THỊ GIANG

Vận dụng học thuyết giá trị lao động của C. Mác để sử dụng có hiệu quả nguồn lao động ở Việt Nam

NGUYỄN THỊ KIỀU SƯƠNG

Một số  vấn đề lý luận về quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay

ĐOÀN VĂN TÌNH

Hoàn thiện hệ thống đánh giá thực thi công vụ góp phần tạo động lực làm việc cho đội ngũ công chức

LÊ THU HIỀN

NGÔ THU TRÀ MY

Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho thanh thiếu niên thông qua ứng dụng và các trang mạng trên thế giới và ứng dụng cho Việt Nam

NGÔ THỊ LỆ THU

Vai trò của nhân  viên xã hội trong tham vấn tâm lý cho người cai nghiện tại cơ sở xã hội Nhị Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh

NGUYỄN VĂN ĐỨC

Kinh nghiệm kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp ở một số quốc gia và gợi ý cho Việt Nam

NGUYỄN MINH TRÍ

Khai thác các tiềm năng để phát triền bền vững trong điều kiện mới tại Thành phố Hồ Chí Minh

KHOA HỌC NHÂN VĂN

NGUYỄN THỊ QUẾ

Tác động của truyền thuyết về danh nhân Trần Khát Chân đến đời sống tinh thần người Việt

NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN

Diễn xướng dân ca trong lễ cưới của người Khmer ở Trà Vinh: truyền thống và biến đổi

TRẦN THỊ THANH HUYỀN

Đời sống nhân dân được thể hiện trên Báo chí cách mạng Trung Kỳ giai đoạn 1936 - 1939

NGUYỄN THỊ GIANG

PHẠM HIỂN

NGUYỄN ĐÔNG HƯNG

Đặc điểm từ loại trong vốn từ của trẻ tự kỉ 4 - 5 tuổi

SOCIAL SCIENCES

TRAN VAN DO

New theories on crime and constitutes of crime

NGUYEN QUANG HOA

 

Court institution in the first Constitution of Vietnam and its contemporary values

NGUYEN MINH PHU

The development of administrative disciplinary liability in Vietnamese laws

NGUYEN DUY CUONG

PHAM THUY AN

NGUYEN THI KIM THANH

Business culture in Vietnam: Theories and solutions

BUI THI PHUONG THUY

Marx and Engel’s view on human and implications to building Vietnamese person

LUONG THI GIANG

 

Applying Marx’s labor theory of value in effective labor use in Vietnam

NGUYEN THI KIEU SUONG

Theories on social development management in Vietnam

DOAN VAN TINH

Improving the performance appraisal system to motivate civil servants

LE THU HIEN

NGO THU TRA MY

Mental healthcare for youth through mobile applications and websites: International experiences and recommendations for Vietnam

NGO THI LE THU

The role of social workers in psychological consultation for drug addicts in Nhi Xuan social center, Ho Chi Minh city

NGUYEN VAN DUC

International experiences in internal control and suggestions for enterprises in Vietnam

NGUYEN MINH TRI

Ho Chi Minh city’s potential for sustainable development in the new context

HUMANITIES

NGUYEN THI QUE

The impacts of the legend of Tran Khat Chan hero to the life of Vietnamese

NGUYEN THI KIEU TIEN

Folk songs in weddings of ethnic Khmer in Tra Vinh: Traditions and changes

TRAN THI THANH HUYEN

Social life in revolutionary journalism in the middle region of Vietnam in the 1936-1939 period

NGUYEN THI GIANG

PHAM HIEN

NGUYEN DONG HUNG

Vocabulary of autistic children aged 4 to 5 years old

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t10.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 85
Hôm nay : 4094
Tháng hiện tại : 126860
Tổng lượt truy cập : 12864644