Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020

Mục lục tạp chí số 8 năm 2020

Cập nhật: 11/08/2020

Lượt xem: 2381

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

 KHOA HỌC XÃ HỘI

VŨ MẠNH TOÀN

NGUYỄN MẠNH THẮNG

Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo xây dựng nền dân chủ chính trị ở Việt Nam

TRẦN THỊ MAI LOAN

Pháp luật lao động đối với lao động là người khuyết tật và một số khuyến nghị

NGUYỄN VĂN HẠNH

Một số vấn đề về giải quyết tranh chấp tài sản thế chấp bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng ngân hàng bằng phương thức tòa án

TRẦN THỊ HẢI AN

Tìm hiểu cơ chế giải quyết tranh chấp theo hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU (EVIPA)

ĐINH THỊ HẢI YẾN

Nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp thu thập bí mật dữ liệu điện tử trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia

ĐỖ THỊ LAN ANH

Tầm quan trọng của liên minh công - nông trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay

VÕ THỊ HOÀI

Góp phần hoàn thiện quy định pháp luật nhằm bảo đảm cho sự phát triển của mô hình doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam

ĐOÀN VĂN TÌNH

Quản lý theo kết quả trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam

NGUYỄN MINH TUẤN

Tư tưởng thân dân của vua Minh Mệnh

NGUYỄN NAM THẮNG

Phát triển con người và nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay trên cơ sở học thuyết Mác về sự phát triển con người toàn diện

TRỊNH MINH THÁI

NGÔ QUANG DUY

Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học viên các trường công an nhân dân

KHOA HỌC NHÂN VĂN

LÊ HỒNG LÝ

Nhu cầu tín ngưỡng của người dân qua các lễ hội truyền thống trong xã hội đương đại

TRẦN PHAN NGỌC BÍCH

“Gia huấn diễn ca” - tác phẩm giáo huấn về văn hóa ứng xử và ý nghĩa hiện thời của nó

NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ

BÙI THỊ ÁNH HỒNG

Quan hệ hợp tác Việt Nam - Cộng hòa Nam Phi: Thực trạng và giải pháp

 SOCIAL SCIENCES

VU MANH TOAN

NGUYEN MANH THANG

The role of the Communist Party of Vietnam in building a democratic political system in Vietnam

TRAN THI MAI LOAN

Labor Law on workers with disabilities and recommendations

NGUYEN VAN HANH

Court settlement of disputes over mortgaged properties in enforcement of facility agreements with banks

TRAN THI HAI AN

Dispute settlement according to EU-Vietnam Investment Protection Agreement (EVIPA)

DINH THI HAI YEN

Enhancing secret collection of electronic data to prevent and fight against national security crimes

DO THI LAN ANH

The importance of the worker-peasant alliance in industrialization and modernization in Vietnam

VO THI HOAI

Towards improving the legal framework for social enterprise development in Vietnam

DOAN VAN TINH

Result-based management in state administrative agencies in Vietnam

NGUYEN MINH TUAN

Minh Mang’s ruling ideology

NGUYEN NAM THANG

Human development and human resources in Vietnam: From Marxist theory of all-round human development

TRINH MINH THAI

NGO QUANG DUY

Improving the quality of professional ethic training for students at police universities

HUMANITIES

LE HONG LY

Religious need in modern society as portrayed through traditional festivals

TRAN PHAN NGOC BICH

Gia huấn diễn ca (Handbook of family education) - a work on manner and its contemporary implications

INTERNATIONAL STUDIES

BUI THI ANH HONG

Cooperative relationship between Vietnam and South Africa: Situation and solution

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 239
Hôm nay : 2140
Tháng hiện tại : 82466
Tổng lượt truy cập : 13033068