Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020

Mục lục tạp chí số 7 năm 2020

Cập nhật: 30/06/2020

Lượt xem: 2393

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

 KHOA HỌC XÃ HỘI

HỒ VIỆT HẠNH

PHAN THỊ SÔNG THƯƠNG

Chính sách an sinh xã hội gắn với định hướng phát triển kinh tế của tỉnh Ninh Thuận: Hiện trạng và giải pháp giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

NGUYỄN MINH PHƯƠNG

Những thách thức đặt ra đối với hiệu quả quản trị địa phương Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

Đảm bảo quyền của người làm chứng trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

HOÀNG VĂN HẠNH

Nguyên tắc suy đoán vô tội và mối quan hệ với một số nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự

NGUYỄN NGỌC HÀ

PHẠM ĐỨC CHÍNH

Thực trạng pháp luật Việt Nam về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù

ĐÀO KIM ANH

VÕ PHƯƠNG THẢO

Vấn đề môi trường trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa nhà đầu tư và nhà nước

ĐOÀN TRƯỜNG THỤ

Tìm hiểu những chủ đề chính trị của Maximilian Weber

HOÀNG VĂN HÒA

Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong giáo dục, bồi dưỡng thanh niên, thiếu niên và nhi đồng hiện nay

KHOA HỌC NHÂN VĂN

NGUYỄN VĂN KHANG

Tình hình sử dụng ngôn ngữ ở vùng dân tộc thiểu số Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung

NGUYỄN THỊ SONG HÀ

NGUYỄN THỊ HOA

Tri thức địa phương trong sử dụng đất canh tác để phát triển kinh tế của người Tày tỉnh Tuyên Quang

NGUYỄN VĂN DŨNG

Đăc trưng ngôn ngữ - văn hóa qua lớp từ chỉ quy trình hoạt động nghề biển ở Thanh Hóa

VÕ THỊ MỸ HẠNH

Đánh giá tương đương dịch thuật ngữ công tác xã hội tiếng Anh và tiếng Việt

TRỊNH THỊ HỢP

Diễn ngôn tính dục trong Hà Hương phong nguyệt của Lê Hoằng Mưu

SOCIAL SCIENCES

HO VIET HANH

PHAN THI SONG THUONG

Social security policy associated with economic development orientations of Ninh Thuan province: situation and solutions for the 2020 - 2025 period, with vision to 2030

NGUYEN MINH PHUONG

The challenges posted to the efficiency of local governance in Vietnam in the context of the Industrial Revolution 4.0

NGUYEN THI THU PHUONG

Ensuring witness’ rights in the 2015 Criminal Procedure Code

HOANG VAN HANH

Presumption of innocence and its relationship with some fundamental principles of criminal procedure

NGUYEN NGOC HA

PHAM DUC CHINH

Vietnamese law on the transfer of prisoners

DAO KIM ANH

VO PHUONG THAO

Environmental issues in investor - state dispute settlement at international arbitration

DOAN TRUONG THU

Maximilian Weber’s political themes in

HOANG VAN HOA

Promoting the role of the Ho Chi Minh Communist Youth Union in educating youth and child

HUMANITIES

NGUYEN VAN KHANG

Language use of ethnic minorities in the North Central Coast and Central Coast region of Vietnam 

NGUYEN THI SONG HA

NGUYEN THI HOA

Local knowledge of Tày people in Tuyen Quang province in using production land for economic development

NGUYEN VAN DUNG

Features of language - culture through lexical resources related to marine occupations in Thanh Hoa

VO THI MY HANH

Assessing equivalence in social work terminology translation from English to Vietnamese

TRINH THI HOP

Sexual expression in “Ha Huong’s wind and moon” (Hà Hương phong nguyệt) by Le Hoang Muu

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t7.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 85
Hôm nay : 4089
Tháng hiện tại : 126855
Tổng lượt truy cập : 12864639