Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020

Mục lục tạp chí số 6 năm 2020

Cập nhật: 18/06/2020

Lượt xem: 2195

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

 KHOA HỌC XÃ HỘI

PHAN TRUNG HIỀN

NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG

Hoàn thiện pháp luật về xử lý tài sản sau cưỡng chế thu hồi đất

PHẠM THỊ BÍCH PHƯỢNG

Quyền của phụ nữ và vai trò của tòa án trong bảo vệ quyền của phụ nữ ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

Một số vấn đề pháp lý về chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận ở Việt Nam hiện nay

PHẠM THỊ TUYẾT GIANG

Quy định pháp luật về ưu đãi nghĩa vụ tài chính đất đai trong đầu tư nông nghiệp: Bất cập và hướng hoàn thiện

HUỲNH THỊ NGỌC HÂN

Một số ý kiến về quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đối với người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp theo quan điểm bảo vệ quyền con người

LÊ PHƯƠNG THANH

Một số ý kiến về trường hợp trả lại đơn khởi kiện theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015

NGUYỄN THỊ HẰNG

Chính sách, pháp luật về lao động trẻ em và một số vấn đề đặt ra ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN THỊ THU TRANG

Các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện thẩm quyền hỗ trợ tư pháp của tòa án Việt Nam đối với trọng tài thương mại

PHẠM THỊ HỒNG MỴ

Giải quyết tranh chấp về khả năng đi biển của tàu

VŨ THỊ HỒNG VÂN

Giải pháp đảm bảo thực hiện pháp luật về giáo dục trong các trường đại học

KHOA HỌC NHÂN VĂN

TRẦN MINH ĐỨC

Bảo  đảm bình đẳng trong thực hiện chính sách giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp

NGUYỄN THANH HUYỀN

Phương pháp nghe hiểu mở rộng và hiệu quả của nó đối với sự phát triển kỹ năng nghe hiểu của sinh viên đại học

NGÔ VĂN HƯỞNG

Từ hưng thịnh đến diệt vong của nhà Lê Sơ: Bài học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay

 SOCIAL SCIENCES

PHAN TRUNG HIEN

NGUYEN THANH PHUONG

Improving laws on asset management after coercion of land acquisition

PHAM THI BICH PHUONG

Women’s rights and the role of the court in protecting women’s right in Vietnam nowadays

NGUYEN THI HUONG

Legal provisions on agreed matrimonial property regime in Vietnam

PHAM THI TUYET GIANG

Laws on incentives in land financial obligations in agricultural investment: Limitations and solutions

HUYNH THI NGOC HAN

Some opinions on provisions of the 2015 Criminal Procedure Code related to person held in custody in case of emergency: From a human right perspective

LE PHUONG THANH

Some opinions on the return of lawsuit petition according to the 2015 Law on Administrative Procedures

NGUYEN THI HANG

Policies and laws on child labor and existing issues in Vietnam

NGUYEN THI THU TRANG

Solutions to improve the quality of judicial assistance to trade referee by the Vietnamese courts

PHAM THI HONG MY

Resolving disputes about the seaworthiness of ships

VU THI HONG VAN

Solutions to ensure the implementation of the Law on Education in universities        

HUMANITIES

TRAN MINH DUC

Ensuring equality in implementing education policies in ethnic minority communities in Vietnam: Situation and solution

NGUYEN THANH HUYEN

Advance listening skill and its effect on the University students

NGO VAN HUONG

From prosperity to collapse of the Early Le dynasty: Lessons for national building and protection

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t6.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 221
Hôm nay : 3300
Tháng hiện tại : 83626
Tổng lượt truy cập : 13034228