Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020

Mục lục tạp chí số 5 năm 2020

Cập nhật: 29/04/2020

Lượt xem: 2626

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

 

KHOA HỌC XÃ HỘI

VŨ THÙY LINH

Một số quy định về đặt cọc và thực hiện giải quyết tranh chấp đặt cọc theo pháp luật dân sự hiện hành

TRẦN THỊ ÁNH

Các yếu tố tác động đến việc áp dụng quy định của pháp luật tố tụng hình sự về giới hạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

ĐINH VĂN TUẤN

Bàn về một số nét đặc trưng của chủ thể là “cơ quan nhà nước có thẩm quyền” trong hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)

KIỀU QUỲNH ANH

KIỀU TUẤN ANH

Đổi mới quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN THỊ THU HÀ

Thực trạng và giải pháp tăng cường phối hợp giữa các sở ban ngành trong công tác quản lý người nghiện ma túy tại thành phố Hải Phòng

TRẦN THỊ NGUYỆT

Bàn về những giá trị cốt lõi của Luật Cạnh tranh năm 2018

BÙI ĐỨC HIỂN

Mấy ý kiến về thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan trong bảo vệ tài nguyên nước bền vững ở Việt Nam

PHAN THỊ THU THỦY

Pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp ở Việt Nam hiện nay: Một số bất cập và giải pháp hoàn thiện

CHÂU HOÀNG THÂN

Nhận thức về giá đất và những tác động đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

HOÀNG HUYỀN THANH

Quan niệm của Willam James về kinh nghiệm và chủ nghĩa duy nghiệm trong triết học thực dụng

NGUYỄN THỊ HOA

Một số nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo cán bộ, công chức trong bối cảnh hội nhập hiện nay

 KHOA HỌC NHÂN VĂN

ĐÀO THỊ LOAN

Một số giải pháp phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay

TRẦN TOÀN TRUNG

Quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

ĐỖ THỊ CẨM VÂN

Vấn đề giễu nhại trong tiểu thuyết của Hồ Anh Thái

NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ

 

ĐÀO THỊ THU HƯỜNG

Việc áp dụng các nguyên tắc cơ abnr của pháp luật quốc tế trong vụ kiện Philippin - Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

SOCIAL SCIENCES

 

VU THUY LINH

Regulation regarding deposit and payment dispute settlement in accordance with civil law in Vietnam

TRAN THI ANH

Factors influencing the application of first instance trial limit in criminal proceedings

DINH VAN TUAN

Features of competent state agency in build - operate - transfer (BOT) contracts

KIEU QUYNH ANH

KIEU TUAN ANH

Renovating state management of scientific and technological human resource development

NGUYEN THI THU HA

Situation and solution to promote coordination among public agencies in managing drug addicts in Hai Phong city

TRAN THI NGUYET

On the key values of the 2018 Law of Competition

BUI DUC HIEN

Some opinions of the participation of related stakeholders in sustainable resource protection in Vietnam

PHAN THI THU THUY

Laws on national technical standards of industrial wastewater in Vietnam: Limitations and solutions

CHAU HOANG THAN

Perception of land price and its influences on socio-economic development in Vietnam

HOANG HUYEN THANH

William James on experience and empiricism in pragmatic philosophy

NGUYEN THI HOA

Factors determining the quality of public servant training in the integration context

HUMANITIES

 

DAO THI LOAN

Promoting sustainable tourism in Phu Tho province

TRAN TOAN TRUNG

Preservation and development of ethnic minority cultural values in the context of Industry 4.0

DO THI CAM VAN

Parody in novels by Ho Anh Thai

INTERNATIONAL STUDIES

 

DAO THI THU HUONG

Application of basic principles of international law in settling disputes between the Philippines and China and lessons for Vietnam

 

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t5.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 143
Hôm nay : 1319
Tháng hiện tại : 155214
Tổng lượt truy cập : 13299886