Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020

Mục lục tạp chí số 1 năm 2020

Cập nhật: 07/02/2020

Lượt xem: 2283

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

KHOA HỌC XÃ HỘI

HỒ VIỆT HẠNH

PHAN THỊ SÔNG THƯƠNG

Chính sách an sinh xã hội của tỉnh Quảng Nam: Thực trạng, thách thức và giải pháp

NGUYỄN THỊ THU TRANG

Thực trạng pháp luật Việt Nam về thẩm quyền hỗ trợ tư pháp của tòa án liên quan đến áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng trọng tài

NGUYỄN HUỲNH MAI TÂM QUYÊN

Các trường hợp đương nhiên miễn trách nhiệm hình sự

ĐINH NGUYÊN MẠNH

Tổ chức chính quyền thành phố trực thuộc trung ương Việt Nam: Hình thành, phát triển và vấn đề đặt ra

CAO TRUNG HÀ

Quân đội nhân dân Việt Nam trong đảm bảo quốc phòng, an ninh góp phần phát triển bền vững khu vực biên giới trên địa bàn Tây Bắc

ĐẶNG CÔNG THÀNH

NGUYỄN VĂN THUYÊN

Tư tưởng về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị và bài học lịch sử

VŨ KIM ĐIỀM

Trách nhiệm của Nhà nước trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay

BÙI KIM THANH

Tự chủ đối với các trường đại học công lập: Tiếp cận từ góc độ tài chính

TRẦN VĂN HUẤN

NGUYỄN HỮU HOÀNG

Tiếp cận khoa học chính sách xã hội qua lăng kính xã hội học - một vài bàn luận

KHOA HỌC NHÂN VĂN

TRÌNH NĂNG CHUNG

Bãi đá có hình khắc cổ ở Đồng Văn, Hà Giang và mối liên hệ với bãi đá cổ ở Sapa, Lào Cai

NGUYỄN VĂN NHẬT

Thực trạng đội ngũ nhà giáo dạy nghề tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

NGUYỄN THỊ TỐ HOA

Nhóm từ nối mang ý nghĩa kết quả - tổng kết trong tiếng Việt và tiếng Anh

TRẦN THỊ THÙY OANH

Áp dụng quan điểm ngôn ngữ học tri nhận về các động từ tri giác trong dạy học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ

SOCIAL SCIENCES

HO VIET HANH

PHAN THI SONG THUONG

Social security policy in economic reconstruction in Quang Nam province: Challenges and solutions in 2021-2030 period

NGUYEN THI THU TRANG

Vietnamese law on the power of the court in legal support related to interim injunctive relief in arbitration

NGUYEN HUYNH MAI TAM QUYEN

Cases of self-evident exemption from criminal liability

DINH NGUYEN MANH

Governance in municipalities in Vietnam: Formation, development and raising issues

CAO TRUNG HA

Vietnam armed force in maintaining national security at the northwest borders towards sustainable development

DANG CONG THANH

NGUYEN VAN THUYEN

Ho Chi Minh’s view on the development of Vietnam Communist Party in his testament: Historical values and lessons

VU KIM DIEM

The role of the government in environmental protection in Vietnam

BUI KIM THANH

Financial autonomy in public universities

Bui Kim Thanh

TRAN VAN HUAN

NGUYEN HUU HOANG

Comments on social policy from the perspective of sociology

HUMANITIES

TRINH NANG CHUNG

The connection between Dong Van stone plateau and Sapa ancient rock field

NGUYEN VAN NHAT

The situation of vocational teachers in Ho Chi Minh city

NGUYEN THI TO HOA

Linking words to express results - conclusion in Vietnamese and English

TRAN THI THUY OANH

Application of cognitive linguistics in teaching perceptive verbs for students not specializing in English

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t1.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 228
Hôm nay : 1561
Tháng hiện tại : 81887
Tổng lượt truy cập : 13032489