Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019

Mục lục tạp chí số 10 năm 2019

Cập nhật: 29/10/2019

Lượt xem: 2393

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

KHOA HỌC XÃ HỘI

PHẠM VĂN TỈNH

Tích hợp mô hình tương tác xuyên thời gian với đồng thời gian của cơ chế hành vi phạm tội - phương pháp phát triển lý luận và nghiên cứu tội phạm học về nguyên nhân, điều kiện và phòng ngừa tội phạm

TRẦN MINH ĐỨC

Bàn về đánh giá công chức ở Việt Nam hiện nay

LÊ THỊ HỒNG XUÂN

Quy định án treo trong Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015, nhìn từ quy định pháp luật của một số nước

TRẦN THỊ XUÂN

Một số công cụ đảm bảo thực thi quyền tiếp cận nước sạch ở nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng

VÕ NGUYỄN NAM TRUNG

TRẦN VANG PHỦ

Xác định thứ bậc hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện nay

PHẠM MINH HOÀNG

Quan niệm của R.carnap về xác suất logic

VÕ ANH TUẤN

Về triết lý giáo dục của Jindu Krishnamurti

NGUYỄN TRỌNG TUẤN

VŨ CẢNH LÂM

Tương tác hữu cơ giữa quốc phòng và an ninh với phát triển kinh tế - xã hội bền vững

KHOA HỌC NHÂN VĂN

TRẦN VĂN PHÚC

NGUYỄN TẤT THỊNH

Một số vấn đề về chất lượng nguồn nhân lực ở tỉnh Đắk Nông hiện nay

NGUYỄN MINH CA

Tính triết lý trong truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Khải

NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN

Tìm hiểu truyền thuyết Khmer Nam Bộ - từ góc nhìn văn hóa tộc người

TRẦN CAO NGUYÊN

Giá trị những bài viết của Nguyễn Văn Tố trên Tạp chí Thanh Nghị

VÕ THỊ BÊ

Đặc điểm về “trường” trong diễn ngôn dược học tiếng Anh: tiếp cận dưới góc độ ngôn ngữ học chức năng hệ thống

SOCIAL SCIENCES

PHAM VAN TINH

Integrating synchronic and diachronic models of criminal behaviors: A method for developing criminological theories on causes, conditions and prevention of crime

TRAN MINH DUC

On the evaluation of officials in Vietnam nowadays

LE THI HONG XUAN

Suspended sentence in 2015 Criminal Code of Vietnam and a comparison to other countries

TRAN THI XUAN

NGUYEN THI LOAN

Tools to ensure human right to water in rural areas of the Red River Delta

VO NGUYEN NAM TRUNG

TRAN VANG PHU

Determination of legal value of documents in the legal system hierarchy

PHAM MINH HOANG

R. Carnap on logical probability

VO ANH TUAN

On educational philosophy of Jiddu Krishnamurti

NGUYEN TRONG TUAN

VU CANH LAM

Organic interaction between national security, national defense and sustainable socio-economic development

 

HUMANITIES

TRAN VAN PHUC

NGUYEN TAT THINH

Quality of human resources in Dak Nong province

NGUYEN MINH CA

Philosophy in short stories by Nguyen Khai

NGUYEN THI KIEU TIEN

Legends of the Khmer in the south of Vietnam from the perspective of ethnic culture

TRAN CAO NGUYEN

Values of writings on Thanh Nghi journal by Nguyen Van To

VO THI BE

Features of “field” in pharmaceutical expressions in English: From a systemic functional grammar approach

 

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t10.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 212
Hôm nay : 1482
Tháng hiện tại : 81808
Tổng lượt truy cập : 13032410