Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019

Mục lục tạp chí số 6 năm 2019

Cập nhật: 15/07/2019

Lượt xem: 2748

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

KHOA HỌC XÃ HỘI

TRẦN THỊ MAI LOAN

Pháp luật về thương lượng tập thể trong quan hệ lao động và một số khuyến nghị

LÝ THỊ NGỌC

Một số vấn đề lý luận về chính sách pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

Bàn về khái niệm “biện pháp ngăn chặn hành chính”

LÊ THỊ CHIÊN

Đào tạo nghề cho người lao động đáp ứng yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất hiện đại ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN MINH NHỰT

Sự tham gia của Hội Chữ thập đỏ trong ứng phó với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

NGUYỄN MINH TRÍ

Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến an sinh xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

NGUYỄN THỊ HOA

Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách phát triển giảng viên chính trị ở Việt Nam hiện nay

KHOA HỌC NHÂN VĂN

NGUYỄN LÊ NGÂN GIANG

Công tác đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch cho đội ngũ công chức các sở thuộc thành phố Hà Nội hiện nay

THẠCH KIM HIẾU

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ đổi mới

NGUYỄN VĂN TUYÊN

Vấn đề  trong văn bản hành chính tiếng Việt

NGUYỄN THỊ MAI QUYÊN

Mối quan hệ giữa thần thoại các dân tộc Thái - Kdai với thần thoại người Việt

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

Các thành tố của vốn xã hội trong tục ngữ, ca dao Việt Nam

ĐINH THỊ KIM CHUNG

Một số cách biểu đạt của biểu thức ngôn hành trì hoãn trong tiếng Anh

ĐỖ THANH VÂN

Viện Khổng Tử và ngoại giao văn hóa Trung Quốc: nhìn từ góc độ bên tiếp nhận

SOCIAL SCIENCES

TRAN THI MAI LOAN

Laws on collective negotiation in labor relation and some suggestions

LY THI NGOC

Some theoretical issues of policies on national security protection

NGUYEN THI THUY DUNG

On the concept of “administrative prevention”

LE THI CHIEN

Occupational training for labor to match the need for developing a modern workforce in Vietnam

NGUYEN MINH NHUT

The participation of the Red Cross in community-based adaptation to climate change in Can Gio district, Ho Chi Minh city

NGUYEN MINH TRI

Impacts of the 4.0 industrial revolution to social security in Ho Chi Minh city

NGUYEN THI HOA

Factors influencing policies on political lecturer development in Vietnam

HUMANITIES

NGUYEN LE NGAN GIANG

Training civil servants in public departments in Hanoi to match rank standards

THACH KIM HIEU

Development of civil officers in Ho Chi Minh city in the new period

NGUYEN VAN TUYEN

Salutation in administrative documents in Vietnamese

NGUYEN THI MAI QUYEN

The relationship between mythology of ethnic Thai-Kdai and ethnic Kinh (Viet)

NGUYEN THI BICH THUY

Social capital in Vietnamese idioms and folk poetry

DINH THI KIM CHUNG

Performative expressions of delayed speech acts in English

DO THANH VAN

A recipient’s perspective on the Confucius Institute and Chinese Cultural Diplomacy

 

 

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t6.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 1451
Hôm nay : 4124
Tháng hiện tại : 158019
Tổng lượt truy cập : 13302691