Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019

Mục lục tạp chí số 5 năm 2019

Cập nhật: 26/06/2019

Lượt xem: 2550

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

KHOA HỌC XÃ HỘI

HỒ NGỌC HIỂN

ĐỖ GIANG NAM

Đánh giá một số thành tựu của chế định xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng trong pháp luật hợp đồng Việt Nam

ĐINH THỊ MAI

Thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ trong tố tụng hình sự: Tiếp cận dựa trên quyền của chủ thể

ĐÀO THỊ THU HƯỜNG

Nâng cao hiệu quả của nguyên tắc giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình trong lĩnh vực Biển quốc tế

ĐẶNG THU HÀ

Hàng thừa kế và thừa kế thế vị theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015

NGÔ THỊ THU HOÀI

Quyền sống trong pháp luật phong kiến Việt Nam

NGUYỄN MINH PHƯƠNG

VŨ THỊ THU HẰNG

Bàn về chế định hợp đồng làm việc của viên chức góp phần sửa đổi, bổ sung Luật Viên chức

TRẦN HẢI HÀ

Các thước đo tăng trưởng bao trùm và tính toán cho Việt Nam

NGUYỄN VĂN THUÂN

Vai trò của nhà nước đối với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN SỸ HƯNG

Một số vị tổ sư, danh tăng tiêu biểu trong sơn môn Phật giáo Tế Xuyên - Bảo Khám ở tỉnh Hà Nam

KHOA HỌC NHÂN VĂN

NGUYỄN LÊ THY GIANG

Hoạt động giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh tiểu học ở các huyện miền núi thành phố Hà Nội

ĐIÊU THỊ TÚ UYÊN

Khuynh hướng sinh thái trong tiểu thuyết viết về miền núi trong thời kỳ đổi mới

VŨ THỊ THƯƠNG

Chất thơ trong tiểu thuyết Miền Tây của nhà văn Tô Hoài

PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG

Lịch sự dương tính trong thư yêu cầu: So sánh tiếng Anh viết bởi người bản ngữ và người Việt

NGUYỄN THỊ TRÚC BẠCH

Nghệ thuật Cải Lương Nam Bộ: Thực trạng và giải pháp phát huy giá trị di sản văn hóa

SOCIAL SCIENCES

HO NGOC HIEN

DO GIANG NAM

Evaluation of achievements of Vietnamese Contract Law in regulating non - performance of contract

DINH THI MAI

Collection, examination and evaluation of evidence in criminal procedure: From a right perspective

DAO THI THU HUONG

Improving the effectiveness of applying peaceful settlement of international disputes to the Law of the Sea

DANG THU HA

Inheritance and statutory heir in the 2015 Civil Code

NGO THI THU HOAI

The right to live in Vietnamese law during feudal time

NGUYEN MINH PHUONG

VU THI THU HANG

Legal regulations of employment contract: Suggestions for the Law of Public Employees

TRAN HAI HA

Measures of growth and a calculation for Vietnam

NGUYEN VAN THUAN

The role of the state in developing socialist-oriented market economy in Vietnam

NGUYEN SY HUNG

Prominent masters in Te Xuyen - Bao Kham branch of Buddhism in Ha Nam province

HUMANITIES

NGUYEN LE THY GIANG

Teaching self-defense skills for primary school students in mountainous provinces in Hanoi

DIEU THI TU UYEN

Ecological trend in novels about the highland in the Đoi moi period

VU THI THUONG

Poetry in “The West” novel by To Hoai

PHAM THI HUONG GIANG

Positive politeness in business letters: A comparison of English by native speakers and Vietnamese speakers

NGUYEN THI TRUC BACH

The art of Cải lương in southern Vietnam: Situation and directions for development

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tom_tat_t5.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 1760
Hôm nay : 3573
Tháng hiện tại : 157468
Tổng lượt truy cập : 13302140