Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019

Mục lục tạp chí số 4 năm 2019

Cập nhật: 09/05/2019

Lượt xem: 2823

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

KHOA HỌC XÃ HỘI

Hồ Sỹ Sơn

Cơ chế tác động của nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm: Khía cạnh lý luận

Nguyễn Anh Văn

Đặc điểm định tính của tình hình các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn các tỉnh Tây Nam Bộ

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Một số điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình và cá nhân theo pháp luật Việt Nam

Phạm Hồng Diên

Tổ chức trưng cầu ý dân ở Việt Nam hiện nay: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Lại Xuân Môn

Nâng cao vai trò Quỹ Hỗ trợ nông dân trong phát triển kinh tế nông thôn

Bùi Nghĩa

Luận về nội hàm “công” trong chính sách công

Nguyễn Trọng Bình

Nguyễn Trung Tín

Sự tham gia của người dân trong hành chính công - ý nghĩa và các hình thức chủ yếu

Lê Thị Hạnh

Từ quan điểm con người của C. Mác - phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0

KHOA HỌC NHÂN VĂN

Nguyễn Thị Song Hà

Nguyễn Văn Phong

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa ở dân tộc Dao trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay

Nguyễn Nhân Ái

Đặc trưng dụng học của các phương tiện liên kết hồi chỉ chỉ ngôi trong tác phẩm Call of the wild (Tiếng gọi của hoang dã) của Jack London.

Nguyễn Quang Hồng

Hà Trọng Thái

Tìm hiểu thêm về Hà Văn Mao trong phong trào Cần Vương Xứ Thanh

Đinh Thị Hoài Hương

Nhìn lại chính sách của Mĩ đối với Việt Nam từ năm 1991 đến năm 2017

Đoàn Thanh Liêm

Lễ hội - biểu tượng văn hóa Việt Nam trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại

Đỗ Thị Cẩm Nhung

Nghệ thuật xây dựng chân dung văn học của các tác giả văn học Việt Nam đương đại

SOCIAL SCIENCES

HO SY SON

Mechanisms influencing causes and conditions of crimes: Theoretical perspective

NGUYEN ANH VAN

Qualitative features of traffic violation cases in southwestern provinces of Vietnam

NGUYEN THI BICH NGOC

Conditions of transferring land use right of households and individuals according to Vietnamese law

PHAM HONG DIEN

Referendum in Vietnam nowadays: Theories and practices

LAI XUAN MON

Improving the role of farmer supporting funds in developing rural economy

BUI NGHIA

On the “public” concept in public policy

NGUYEN TRONG BINH

NGUYEN TRUNG TIN

Citizen participation in public administration: Forms and implications     

LE THI HANH

Application of K. Marx’s view of human to develop the model of Vietnamese people in the 4.0 revolution

HUMANITIES

NGUYEN THI SONG HA

NGUYEN VAN PHONG

Preserving and facilitating cultural values of ethnic Dao in the context of international integration and globalization

NGUYEN NHAN AI

Pragmatic features of English personal pronouns as means of anaphoric cohesion in "Call of the wild" by Jack London

NGUYEN QUANG HONG

HA TRONG THAI

Hà Văn Mao in Cần Vương movement in Thanh Hoa province

DINH THI HOAI HUONG

A review of policies towards Vietnam of the United States in the 1991-2017 period

DOAN THANH LIEM

Festival - a symbol of Dai Viet culture as portrayed in modern Vietnamese historical novels

DO THI CAM NHUNG

The art of building literary portrait of modern Vietnamese writers


 

 

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tom_tat_t4.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 215
Hôm nay : 3354
Tháng hiện tại : 83680
Tổng lượt truy cập : 13034282