Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019

Mục lục tạp chí số 3 năm 2019

Cập nhật: 10/04/2019

Lượt xem: 3001

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN TIẾN HÙNG

Sản phẩm có khuyết tật và cơ sở xác định sản phẩm có khuyết tật theo pháp luật của một số quốc gia trên thế giới

NGUYỄN THỊ QUỲNH YẾN

Vi phạm hợp đồng khi chưa đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ theo Công Ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và một số đề xuất cho Việt Nam

NGUYỄN XUÂN THỦY

Những tồn tại, hạn chế và bài học rút ra trong việc đảm bảo thực thi các kết luận giám sát của Quốc hội

PHẠM HÙNG NGỌC DŨNG

Vai trò của pháp luật về quản lý môi trường và các yếu tố đảm bảo thực hiện pháp luật về quản lý môi trường tại Việt Nam hiện nay

LÂM VĂN ĐOAN

Vai trò Công đoàn trong việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng về bảo hiểm xã hội cho người lao động tại doanh nghiệp

NGUYỄN TÙNG BẢO THANH

Một số vấn đề về tiếp công dân ở cấp quận - từ thực tiễn tại Ủy ban nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

TRẦN ĐÌNH TĂNG

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về viện trợ phi chính phủ nước ngoài

HỒ NGỌC CHÂM

Một số yếu tố ảnh hưởng đến tham gia bảo hiểm của người lao động khu vực phi chính thức (Nghiên cứu trường hợp 2 xã/phường thuộc thành phố Hà Nội)

KHOA HỌC NHÂN VĂN

HOÀNG THỊ MAI SA

NGUYỄN THU TRANG

Đặc trưng trang phục ông Tổng trong tang ma của người Việt tại Đà Nẵng

VÕ DUY NGHĨA

Giá trị của tín ngưỡng trong đời sống người Hoa ở Hội An, Quảng Nam

SẦM THỊ DƯƠNG

Giá trị của dòng họ người Hmông trong bảo tồn và phát triển văn hóa tộc người

NGUYỄN THỊ DUNG HUYỀN

Đóng góp của Nguyễn Văn Tố trên cương vị Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội giai đoạn 1945 - 1946

NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ

ĐÀO THANH BÌNH

Cộng đồng kinh tế ASEAN: Cơ hội và thách thức cho lao động Việt Nam

NGUYỄN TĂNG NGHỊ

UÔNG THỊ UYÊN

Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ và đối sách của Việt Nam

SOCIAL SCIENCES

NGUYEN TIEN HUNG

Defective products and the basis of identifying defective products according to international laws

NGUYEN THI QUYNH YEN

Anticipatory breach in the United Nations Convention on contracts for the international sale of goods (Vienna, 1980) and suggestions for Vietnam

NGUYEN XUAN THUY

Limitations and lessons in practicing congressional oversight in Vietnam

PHAM HUNG NGOC DUNG

Environmental laws and its execution in Vietnam

LAM VAN DOAN

Labor Union in protecting  social insurance rights and benefits of employees

NGUYEN TUNG BAO THANH

Citizen reception at district offices: From the practice at the People’s Committee of District 12, Ho Chi Minh city

TRAN DINH TANG

Improving state management of NGO investment

HO NGOC CHAM

Predictors of insurance participation of employees in the private sector (Case study in two communes in Hanoi city)

HUMANITIES

HOANG THI MAI SA

NGUYEN THU TRANG

Clothing features of the General in Vietnamese funerals in Danang city

VO DUY NGHIA

Religion in the life of the Chinese in Hoi An city, Quang Nam province

SAM THI DUONG

H’mong families in the preservation and development of ethnic culture

NGUYEN THI DUNG HUYEN

Nguyen Van To contribution as a Minister of Social Relief in the 1945-1946 period

 

INTERNATIONAL STUDIES

DAO THANH BINH

The ASEAN economic community: Opportunities and challenges for Vietnamese labor

NGUYEN TANG NGHI

UONG THI UYEN

Indo-Pacific Strategy of the United States and Vietnam's response

 

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tom_tat_t3.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 96
Hôm nay : 1908
Tháng hiện tại : 82234
Tổng lượt truy cập : 13032836