Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019

Mục lục tạp chí số 2 năm 2019

Cập nhật: 15/03/2019

Lượt xem: 2655

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN VĂN MINH

Mối quan hệ về hoạt động chứng minh của các chủ thể thực hiện các chức năng cơ bản trong tố tụng hình sự

NGUYỄN VĂN TĨNH

Oan, sai và vai trò của luật sư trong phòng, chống oan, sai trong tố tụng hình sự

LÊ MINH HƯỜNG

Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở trong cơ quan hành chính nhà nước

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

Về một số đặc điểm cơ bản của quyền đối với bất động sản liền kề theo pháp luật dân sự Việt Nam

ĐỖ THÁI BẢO

Công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với các vụ án phạm tội có tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

NGUYỄN ĐÌNH TƯỜNG

Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên báo chí ở Việt Nam hiện nay

HỒ NGỌC ĐĂNG

Phương thức quản lý quan lại của vua Gia Long và Minh Mạng

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

Một số quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về quyền phụ nữ và quyền trẻ em

ĐẶNG THỊ PHƯƠNG DUYÊN

Về lao động nữ nông thôn chưa qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

KHOA HỌC NHÂN VĂN

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Tình thái trong kiểu hỏi chính danh tiếng Anh và tiếng Việt

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Ẩn dụ “thị trường chứng khoán là chiến trường” trong các bản tin thị trường chứng khoán tiếng Việt

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Hà Nội trong tản văn của Nguyễn Trương Quý

NGUYỄN THANH HOA

Hoạt động canh tác nương rẫy của người Mường, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

BÙI VĂN HUỲNH

Hoạt động tại hệ thống chợ ở tỉnh Nam Định giai đoạn 1831 - 1890

SOCIAL SCIENCES

NGUYEN VAN MINH

The act of proving of agents participating in the criminal procedure

NGUYEN VAN TINH

Judicial error and and the role of lawyer in preventing judicial error in criminal procedure

LE MINH HUONG

Predictors of the execution of local democracy in public administrative institutions

NGUYEN THI HUONG

Easement in the Vietnamese Code of civil procedure

ĐO THAI BAO

Prevention of professional crimes in Quang Ninh province

NGUYEN DINH TUONG

Educating journalism students in Vietnam about professional ethics

HO NGOC DANG

Staff management policy of Emperor Gia Long and Emperor Minh Mang

NGUYEN THI HONG HANH

Marxist-Leninist view of women’s rights and children’s rights

 

DANG THI PHUONG DUYEN

Untrained rural female labor in the 4.0 revolution

HUMANITIES

NGUYEN THI VAN ANH

Modality in illocutionary acts in English and Vietnamese

NGUYEN THI THANH HUYEN

The metaphor “Stock market is a battlefield” in Vietnamese stock market news report

NGUYEN THI THANH HUYEN

Hanoi in short stories by Nguyen Truong Quy

NGUYEN THANH HOA

Agricultural activities of Muong people in Cam Luong commune, Cam Thuy district, Thanh Hoa province

BUI VAN HUYNH

Operation of wet markets in Nam Dinh in the 1831-1890 period

 

 

 

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t2.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 75
Hôm nay : 4062
Tháng hiện tại : 126828
Tổng lượt truy cập : 12864612