Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018

Mục lục tạp chí số 5 năm 2018

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2505

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

KHOA HỌC XÃ HỘI

VÕ KHÁNH VINH

Quyền lực và pháp luật

VŨ THANH TUẤN

Một số vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của thẩm phán trong giải quyết vụ án dân sự cấp sơ thẩm theo pháp luật tố tụng dân sự

NGUYỄN THU TRANG

Đảm bảo quyền học tập của người khuyết tật

NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

HUỲNH THỊ THU HẠNH

Phổ biến, tuyên truyền trong thực hiện cải cách hành chính từ thực tiễn huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

LÊ VĂN HƯNG

Vấn đề đặt ra trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên hiện nay

NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH

Báo chí điều tra trên mặt trận đấu tranh phòng chống tham nhũng

KHOA HỌC NHÂN VĂN

LƯU THỊ HÀ

Học tập và rèn luyện phong cách tư duy Hồ Chí Minh đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay

PHẠM HƯƠNG QUỲNH

TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG

Các nhân tố ảnh hưởng tới ý định làm việc sau tuổi nghỉ hưu của người lao động ở Việt Nam

NGUYỄN VĂN HUÂN

Một số khía cạnh trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay

ĐỖ THỊ BÍCH THẢO

Vấn đề động lực của người lao động nhìn từ góc độ nhân tố chủ quan

NGUYỄN VĂN ĐẠI

Vai trò của nhân dân trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở tỉnh Hưng Yên hiện nay và vấn đề đặt ra

ĐẶNG NGỌC KHƯƠNG

Hành trình tìm kiếm bản thể và kiểu nhân vật cô đơn trong tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1986 - 2015

SOCIAL SCIENCES

VO KHANH VINH

Law and power

VU THANH TUAN

On the role and power of the judge in the trial court of civil cases according to civil law

NGUYEN THU TRANG

Ensuring the right to learn of people with disabilities

NGUYEN THI HONG THUY

Improving competitiveness of small and medium enterprises in Vietnam in the context of integratio

HUYNH THI THU HANH

Promoting administrative reformation in Tu Nghia district, Quang Ngai province

LE VAN HUNG

Sustainable development in the Central Highland

NGUYEN THI TUYET MINH

Investigative journalism in the fight against corruption

HUMANITIES

LUU THI HA

Learning and practicing the thinking style of Ho Chi Minh among modern workers and members of the Communist Party

PHAM HUONG QUYNH

TRAN THI MAI PHUONG

Predictors of working after retirement of Vietnamese workers

NGUYEN VAN HUAN

Medical insurance policy for ethnic minorities

DO THI BICH THAO

Working motivation from a subjective aspect

NGUYEN VAN DAI

The role of the people in practicing grassroots democracy in Hung Yen province: Situation and problems

DANG NGOC KHUONG

The journey to find the self and the lone character in Vietnamese novels in the 1986-2015 period

   

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tom_tat_t5.doc

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 107
Hôm nay : 2602
Tháng hiện tại : 82928
Tổng lượt truy cập : 13033530