Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016

Mục lục tạp chí số 8 năm 2016

Cập nhật: 17/11/2018

Lượt xem: 2435

Tổng biên tập: PGS. TS. Hồ Việt Hạnh

Mục lục tạp chí

TÁC GIẢ

KHOA HỌC XÃ HỘI

VÕ KHÁNH VINH

Mô hình nghiên cứu hệ thống chính sách công Việt Nam

HỒ SỸ SƠN

Đặc điểm phần các tội phạm cụ thể của Bộ luật Hình sự Việt Nam và Bộ luật Hình sự một số nước nhìn từ góc độ so sánh pháp luật

NGUYỄN QUỐC HÙNG

Các yếu tố ảnh hưởng đến kiểm soát quyền lực tư pháp

ĐÀO THỊ HOÀI THU

Đổi mới mô hình thi hành án ở Việt Nam từ kinh nghiệm của một số nước

VŨ THỊ KIM THANH

Hành lang pháp lý và một số giải pháp trong việc ban hành các văn bản pháp lý về tự chủ tài chính cho các cơ sở giáo dục đại học công lập

ĐỖ HỮU PHƯƠNG

Một số giải pháp phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh Việt Nam hiện nay

PHẠM QUỐC SỬ

Một số vấn đề lý luận về cải cách hành chính ở nước ta hiện nay

PHẠM THỊ LAN

Góp phần tìm hiểu vai trò xã hội của Nho giáo

BÙI VĂN DE

Tỉnh ủy Đồng Tháp lãnh đạo công tác giảm nghèo - những thành công và kinh nghiệm

KHOA HỌC NHÂN VĂN

NGUYỄN VĂN TUYÊN

Các yếu tố tạo giá trị cảm nhận của du khách đối với hệ thống khách sạn thành phố Đà Lạt

TRẦN MAI LINH

Một số giải pháp nhằm xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam hiện nay đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

LUYỆN THỊ MINH THƯ

Quan niệm về nhân trong học thuyết Khổng - Mạnh và biểu hiện của nó ở nhà nho Phan Bội Châu

LÊ THỊ PHƯƠNG

Cảm hứng sáng tạo trong truyện ngắn của Nguyễn Quang Sáng trước 1975

ĐÀO MẠNH ĐẠT

Quan hệ văn hoá Việt - Trung nghiên cứu từ tượng tròn Phật giáo thế kỷ XI - XVII vùng Kinh Bắc

TRẦN THỊ HUYỀN

Thực trạng đô thị hóa trong tiểu thuyết và phóng sự Vũ Trọng Phụng

SOCIAL SCIENCES

VO KHANH VINH

A model of public policy system in Vietnam 

HO SY SON

A comparison between crimes as stated in the criminal code of Vietnam and some other countries

NGUYEN QUOC HUNG

Factors influencing the control of legal power

DAO THI HOAI THU

International lessons for renovations in legal execution in Vietnam

VU THI KIM THANH

The legal framework for the issue of legal documents on financial independence of public higher education institutions

DO HUU PHUONG

To facilitate the role of Veteran Association of Vietnam in the contemporary context

PHAM QUOC SU

Theoretical views on administrative reformation in Vietnam

PHAM THI LAN

The social role of Confucianism

BUI VAN DE

Dong Thap provincial party committee on poverty reduction: Success and experiences

HUMANE SCIENCES

NGUYEN VAN TUYEN

Factors creating tourists’ perceived value of the hotel system in Dalat

NGUYEN MAI LINH

Resolution to develop a Vietnamese lifestyle and morality that fit requirements of industrialization and modernization

LUYEN THI MINH THU

The view on human in Confucius-Mencius ideology and its manifestations in Phan Boi Chau’s thinking

LE THI PHUONG

Inspirations in pre -1975 short stories by Nguyen Quang Sang

DAO MANH DAT

The Vietnam - China cultural relation through a study of round Buddhist statues in the north delta area in the 11th - 17th century

TRAN THI HUYEN

Urbanization reflected in novels and news reports by Vu Trong Phung

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tom_tat_t8.doc

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 64
Hôm nay : 4171
Tháng hiện tại : 126937
Tổng lượt truy cập : 12864721