Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 3 năm 2024

Mục lục tạp chí số 3 năm 2024

Cập nhật: 26/04/2024

Lượt xem: 2389

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

BÙI THỊ HẠNH

Về giới hạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự trong tố tụng hình sự Việt Nam

LÂM TỐ TRANG

NGUYỄN CHÍ THÂN

Xử lý tài sản thế chấp là vật chứng trong vụ án hình sự tại các ngân hàng thương mại

PHÙNG THỊ PHƯƠNG THẢO

Pháp luật về tài chính trong kinh doanh bất động sản - thực trạng và hướng hoàn thiện

NGUYỄN VĂN THẮNG

Trách nhiệm hình sự đối với tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông theo pháp luật hình sự Việt Nam

HUỲNH THỊ LỆ KHA

Mức độ đáp ứng yêu cầu của tội phạm hóa các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường

THÂN VĂN TÀI

Bảo vệ quyền lợi của người mua được tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất trong giải quyết tranh chấp

VÕ KHÁNH LINH

Đào tạo luật định hướng ứng dụng ở Việt Nam: Một số khuyến nghị

TRẦN THỊ BÍCH HUỆ

HÀ THỊ THÙY DƯƠNG

Đấu tranh chống luận điệu đòi đa đảng từ góc nhìn “dân thụ hưởng” trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

NGUYỄN THÁI TRƯỜNG

Cơ chế giám sát việc thực hiện quyền lực nhà nước trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

PHẠM THANH BÌNH

Quản lý nhà nước về du lịch sinh thái tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

NGUYỄN PHƯƠNG VY

Minh bạch trong quản lý ngân sách nhà nước đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia ở Việt Nam

LÊ THỊ THU MAI

Hoàn thiện thể chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở Việt Nam hiện nay

LÊ HỮU PHƯỚC

Thực trạng và một số vấn đề trong phát triển kinh tế trang trại tỉnh Đắk Lắk hiện nay

TRẦN THỊ MINH PHƯƠNG

VÕ THUẤN

ĐÀO THỊ HIẾU

An sinh xã hội đối với người nghèo tại tỉnh Lâm Đồng

KHOA HỌC NHÂN VĂN

NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG

Vai trò của ngữ cảnh trong dạy và học thành ngữ tiếng Việt cho người nước ngoài  qua cách tiếp cận ngôn ngữ tri nhận

SOCIAL SCIENCES

BUI THI HANH

On the limits of jurisdiction for preliminary criminal case trials in criminal proceedings in Vietnam

LAM TO TRANG

NGUYEN CHI THAN

Handling mortagaged assets in lending activities of commercial banks

PHUNG THI PHUONG THAO

The legislation on finance in real estate business - status and improvement orientation

NGUYEN VAN THANG

Criminal liability for crimes in the field of information technology and telecommunication networks under Vietnam criminal law

HUYNH THI LE KHA

The level of requirements meeting in the criminalization of illegal acts in the environmental field     

THAN VAN TAI

Protecting the rights of buyers of auctioned assets is the right to use land in dispute resolution

VO KHANH LINH

Application-oriented legal training in Vietnam: Some recommendations

TRAN THI BICH HUE

HA THI THUY DUONG

Fighting against the demand for multi-party system from the perspective of "People's benefits" in the documents of the 13th National Congress of the communist party of Vietnam

NGUYEN THAI TRUONG

Mechanisms for supervising the exercise of state power in the socialist rule of law state of Vietnam

PHAM THANH BINH

State management of ecotourism in Ho Chi Minh City at presents

NGUYEN PHUONG VY

Straightforwardness in the management of the government’s budget meeting the requirements for the innovation of national governance in Vietnam

LE THI THU MAI

Perfecting institution to promote innovation in Vietnam

LE HUU PHUOC

The current situation and some issues in the economic development of agricultural farms in Đak Lak province today

TRAN THI MINH PHUONG

VO THUAN

DAO THI HIEU

Social security for poor people in Lam Dong province

HUMANE SCIENCES

NGUYEN THI BICH HANG

The role of context in teaching and learning Vietnamese idioms for foreigners through a language perception approach

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t3.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 251
Hôm nay : 3674
Tháng hiện tại : 84000
Tổng lượt truy cập : 13034602