Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023

Mục lục tạp chí số 8 năm 2023

Cập nhật: 04/01/2024

Lượt xem: 362

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

Tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập, nghiên cứu lý luận chính trị và sự vận dụng của Đảng ta hiện nay

LẠI SƠN TÙNG

Khái niệm và đặc điểm về pháp luật trách nhiệm sản phẩm của nhà cung ứng hàng hóa

NGUYỄN VĂN TRÒN

Hòa giải giữa nạn nhân và người phạm tội theo hướng tư pháp phục hồi trong pháp luật hình sự của Đức và kinh nghiệm cho Việt Nam

ĐINH TẤN PHONG

Quản lý đất đai theo định hướng “Chính phủ nhỏ, xã hội lớn” ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN MINH TUẤN

TRẦN THANH XUÂN

Những sáng tạo về lập pháp của quốc triều hình luật thời Lê

TRẦN HOÀNG LUÂN

Bất cập trong việc thanh toán và hoàn thành hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn - giải pháp và kiến nghị

NGUYỄN NĂNG QUANG

Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại Tòa án Cộng hòa liên bang Đức: Nghiên cứu so sánh và gợi mở bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

TRẦN ANH SƠN

Phân tích khả năng sinh lời ở các doanh vận tải biển niêm yết trên thị trường chứng khoán theo mô hình DUPONT

VŨ THỊ HỒNG DIỆP

Mô hình kinh tế xanh ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm khi phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam

BÙI VĂN AN

Yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân các khu công nghiệp Đồng Nai

BÙI THANH BÌNH

TRẦN THỊ THANH MINH

Phát triển nguồn nhân lực ở tỉnh Lai Châu

HOÀNG THỊ NGÂN

Thực hiện chức năng kiến tạo phát triển của các trường đại học ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN THỊ LINH

Yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng trong công việc của đội ngũ giảng viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

KHOA HỌC NHÂN VĂN

TRẦN THỊ THU HIỀN (và nhóm tác giả)

Giải pháp tạo hứng thú học chữ Hán cho sinh viên trong giảng dạy tiếng Trung

SOCIAL SCIENCES

NGUYEN THI TUYET MAI

Ho Chi Minh’s ideology on learning and studying Political Theory and it’s Application by our Party today

LAI SON TUNG

The concept and legal characteristics of product liability of goods suppliers

NGUYEN VAN TRON

Reconciliation between victims and offenders hrough Restorative Justice in German Criminal Law and its Implications for Vietnam

DINH TAN PHONG

Land management under the direction of “small government, large society” in Vietnam nowadays.

NGUYEN MINH TUAN

TRAN THANH XUAN

Creative legislative innovations of the legal system during the Le dynasty

TRAN HOANG LUAN

Inadequacies in payment and completion contract for transfer of contributed capital in company limited - Solutions and recommendations

NGUYEN NANG QUANG

Resolving individual labor disputes in the federal labor court of Germany: A comparative study and lessons for Vietnam

TRAN ANH SON

Analyzing profitability potential of listed maritime transportation businesses on the stock market using the Dupont model

VU THI HONG DIEP

Green economy in some countries and lessons learnedfor green economic development in Vietnam

BUI VAN AN

Factors affecting the popularization and education of law enforcement for workers in Dong Nai`s manufacturing facilitees

BUI THANH BINH

TRAN THI THANH MINH

Human resource development in Lai Chau province

HOANG THI NGAN

The Implementation of the Function of Creating and Developing Universities in Vietnam Today

 

NGUYEN THI LINH

Factors Influencing Job Satisfaction among Faculty Members at the University of Science, Thai Nguyen University

HUMANE SCIENCES

TRAN THI THU HIEN (and group of authors)

Solutions to create interest in learning Chinese characters for students in teaching Chinese

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t8.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 233
Hôm nay : 3676
Tháng hiện tại : 84002
Tổng lượt truy cập : 13034604