Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023

Mục lục tạp chí số 4 năm 2023

Cập nhật: 16/05/2023

Lượt xem: 2082

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

HỒ VIỆT HẠNH

NGUYỄN DIỆU HƯƠNG

Đồng thuận: Cơ sở xây dựng và phát triển cộng đồng Trung Quốc - ASEAN

 

ĐINH THỊ HOÀNG PHƯƠNG

DƯƠNG THỊ HẬU

TRẦN THỊ ÁI VÂN

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề phát huy nhân tố con người từ Đại hội VI đến Đại hội XIII

DƯƠNG QUỲNH HOA

Về hệ thống giải quyết tranh chấp trực tuyến

CAO THỊ NGỌC YẾN

Giám sát, phản biện xã hội của truyền thông đại chúng ở Việt Nam hiện nay

TRẦN KIÊN

HỒ MINH THÀNH

Chuyển đổi số, hợp đồng thông minh và những thách thức pháp lý cho pháp luật hợp đồng

HUỲNH VĂN CHỮ

Một số vấn đề của pháp luật về thế chấp nhà ở thuộc sở hữu chung và giải pháp kiến nghị

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

Một số vấn đề lý luận về quan hệ giữa luật sư với thân chủ trong các vụ án hình sự về tham nhũng

PHẠM ANH THẮNG

Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài

PHƯƠNG HỮU TỪNG

Hệ giá trị công vụ cho công chức ở Việt Nam

ĐÀO THỊ NHUNG

Tư tưởng về nhân tài triều Lý

PHẠM DUY HOÀNG

Văn hóa phương Đông với tinh thần trọng dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh

TRẦN THỊ LỤA

Thực trạng hoạt động công tác xã hội trong trường trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

KIỀU THỊ HÀ

Hợp đồng mua bán tàu biển từ thực tiễn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

KHOA HỌC NHÂN VĂN

NGUYỄN NHÂN ÁI

NGUYỄN THỊ MINH

Hứng thú học tiếng Anh pháp lý của sinh viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

TRIỆU VĂN THỊNH

Nguồn nhân lực của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, thực trạng và một số khuyến nghị

 

SOCIAL SCIENCES

HO VIET HANH

NGUYEN DIEU HUONG

Consensus - the basis for the construction and development of the China-ASEAN community

DINH THI HOANG PHUONG

DUONG THI HAU

TRAN THI AI VAN

The perspectives of the Communist Party of Vietnam on promoting human factors from the VI congress to the XII congress

DUONG QUYNH HOA

About the online dispute settlement system

CAO THI NGOC YEN

Supervision, social commentary of the massive communication in Vietnam today

TRAN KIEN

HO MINH THANH

 

Digital transformation, smart contracts, and legal challenges for contract law

HUYNH VAN CHU

Some issues of the law on mortgage the common ownership houses and recommended solutions

NGUYEN THI HUYEN TRANG

Some theoretical issues about the relationship between lawyers and customers in criminal cases on corruption

PHAM ANH THANG

Legal responsibilities enterprises operating in the service of sending Vietnamese labour to work abroad.

PHUONG HUU TUNG

Official value system for civil servants in vietnam

DAO THI NHUNG

Thought of talents of Ly Dynasty

PHAM DUY HOANG

The Eastern culture with the spirit of respecting the people in Ho Chi Minh’s ideology.

TRAN THI LUA

Current situation of social work activities in the secondary schools in Ho Chi Minh city

KIEU THI HA

Contracts for the trade of ships from practice of Vietnam marine corporation

HUMANE SCIENCES

NGUYEN NHAN AI

NGUYEN THI MINH

The interested in learning legal english of students of Hanoi Procuracy University

TRIEU VAN THINH

Human resources of ethnic minorities in the central highlands, situation and some recommendations

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t4.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 1840
Hôm nay : 3656
Tháng hiện tại : 157551
Tổng lượt truy cập : 13302223