Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022

Mục lục tạp chí số 10 năm 2022

Cập nhật: 10/11/2022

Lượt xem: 1785

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

VŨ HÙNG CƯỜNG

Nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

Nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam

PHẠM THỊ THÚY NGA

Quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật về an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN ANH VĂN

Tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Tình hình, nguyên nhân và điều kiện

VŨ HUY HOÀNG

Quyền tạm ngừng thực hiện hợp đồng khi có vi phạm hợp đồng trước thời hạn theo công ước Viên năm 1980: Giải pháp sửa đổi pháp luật Việt Nam

TRẦN NGUYÊN THỊ TÂM ĐAN

Điều kiện về hình thức - điều kiện có hiệu lực của hợp đồng thế chấp nhà ở theo pháp luật dân sự Việt Nam

ĐOÀN THỊ DƯƠNG HUYỀN

Kinh nghiệm quốc tế từ những quy định văn bằng: Đề xuất hoàn thiện pháp luật về văn bằng của giáo dục đại học ở Việt Nam

PHAN TRUNG HIỀN

NGUYỄN PHƯƠNG QUANG

Thực trạng quy định pháp luật về thuê đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính

HỒ NGỌC CHÂM

Sự thích ứng của người dân toàn cầu trong lĩnh vực y tế, giáo dục và lao động - việc làm dưới tác động của dịch bệnh Covid - 19

VÕ MINH HIẾU

Nâng cao năng lực tư duy lý luận cho giảng viên các trường chính trị tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long

TRƯƠNG THỊ HIỀN LƯƠNG

Phát triển kinh tế hợp tác (hợp tác xã) ở Đắk Lắk hiện nay

TRẦN BÁ HÙNG

Tăng cường sự tham gia của người dân vào hoạt động quản lý nhà nước của chính quyền cấp xã tại Thành phố Hồ Chí Minh

NGUYỄN THỊ SONG HÀ

Phát triển du lịch biển, đảo Việt Nam - thực trạng và giải pháp phát triển bền vững

KHOA HỌC NHÂN VĂN

NGUYỄN THỊ HUỆ

Về nguồn nhân lực xã hội Việt Nam hiện nay

ĐOÀN VIỆT

Thế giới quan, nhân sinh quan của người Giáy ở tỉnh Lào Cai: Vai trò của văn hóa truyền thống tộc người trong đời sống hiện đại

SOCIAL SCIENCES

VU HUNG CUONG

Democratic centralism in the Communist Party’s working

NGUYEN THI TUYET MAI

Self-criticism and criticism as a principle in “Revising the way of working” and the application of the Communist Party of Vietnam

PHAM THI THUY NGA

Viewpoints and solutions to complete Law on food safety in Vietnam

NGUYEN ANH VAN

Order and safety road traffic violations in Mekong river delta: situation, causes and conditions.

VU HUY HOANG

Rights to suspend performance of a contract in case of anticipatory breach following Vienna 1980 Convention: Solutions to adjust the Law of Vietnam

TRAN NGUYEN THI TAM DAN

Conditions on forms of a house mortgage contract following Vietnam’s civil law

DOAN THI DUONG HUYEN

International experiences from the regulations of diploma: proposed solutions to complete Law on diploma in university education in Vietnam

PHAN TRUNG HIEN

NGUYEN PHUONG QUANG

The situation of Regulations on land lease for self-financed and public non-business units

HO NGOC CHAM

Global people adaptation in Healthcare, Education and Labour-Employment under the effect of COVID-19 pandemic

VO MINH HIEU

Strengthening the capacity of theoretical thinking for teachers in political schools in Mekong Delta region.

TRUONG THI HIEN LUONG

The development of Co-operative in Dak Lak

TRAN BA HUNG

Enhancing the participation of citizens in the state management activities of commune-level government in Ho Chi Minh City

NGUYEN THI SONG HA

The development sea and island tourism in Vietnam– Situation and solutions for sustainable development

 

HUMANE SCIENCES

NGUYEN THI HUE

The social human resources in Vietnam nowadays

DOAN VIET

Worldview and the outlook of life of Giay people in Lao Cai Province: Roles of ethnic traditional culture in modern life

 

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t10.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 1865
Hôm nay : 3718
Tháng hiện tại : 157613
Tổng lượt truy cập : 13302285