Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022

Mục lục tạp chí số 7 năm 2022

Cập nhật: 29/08/2022

Lượt xem: 1808

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

TRẦN MINH ĐỨC

Trách nhiệm của chủ nguồn thải trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam hiện nay

BÙI HỮU TOÀN

Quy định pháp luật về ngân hàng số ở các quốc gia châu Á và khuyến nghị cho Việt Nam

TRƯƠNG TRỌNG HIẾU

Pháp điển hóa pháp luật về phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam: Kết quả và những hạn chế

VŨ KIM HẠNH DUNG

PHAN THỊ HƯƠNG GIANG

Viện dẫn bản án nước ngoài liên quan đến Công ước Viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

ĐINH THỊ THANH THỦY

Bảo đảm quyền của lao động phi chính thức sau đại dịch Covid – 19 ở Việt Nam hiện nay

BÙI VIỆT HƯƠNG

HOÀNG THỊ THẢO

Cơ sở chính trị, pháp lý về xây dựng mô hình chính quyền đô thị ở Việt Nam

ĐẶNG THANH TUẤN

Văn hóa làng truyền thống với việc thực hành dân chủ ở Việt Nam

ĐOÀN THỊ QUẢNG

Thách thức từ việc sử dụng nguồn nước sông Mekong của các nước ven sông đối với Việt Nam

NGUYỄN TUẤN ANH

DƯƠNG TRUNG KIÊN

Thực thi chính sách giảm nghèo bền vững ở tỉnh Gia Lai

NGUYỄN VĂN HÒA

Thu hút nhân lực khoa học và công nghệ - tiếp cận từ đặc điểm của lao động khoa học và công nghệ

NGUYỄN NGỌC HIẾU

LÊ ĐẮC HUY

Một vài ý kiến trao đổi về khái niệm phản biện xã hội

NGUYỄN THỊ HOÀI

HỒ THANH SƠN

Về chính sách phát triển du lịch ở tỉnh Vĩnh Long

NGUYỄN XUÂN HÒA

Nguồn nhân lực du lịch tỉnh Quảng Ngãi: Thực trạng và giải pháp

KHOA HỌC NHÂN VĂN

NGUYỄN GIÁO

Về xây dựng đạo đức con người nhìn từ góc độ văn hóa

LÊ NGỌC HUYNH

Nghề thủ công truyền thống của Trung Quốc: Chính sách bảo tồn và con đường phát triển

SOCIAL SCIENCES

TRAN MINH DUC

Responsibilities of waste source owners in managing daily solid waste in Vietnam today

BUI HUU TOAN

Legal regulations on digital banking in Asian countries and recommendations for Vietnam

TRUONG TRONG HIEU

Codification of laws on real estate market development: Results and limitations

VU KIM HANH DUNG

PHAN THI HUONG GIANG

Reference to foreign judgment related to the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods

ĐINH THI THANH THUY

Protecting the right of informal labour in Vietnam after the Covid-19 pandemic

BUI VIET HUONG

HOANG THI THAO

Political and legal basis for the construction of urban government in Vietnam

DANG THANH TUAN

Traditional village culture with the practice of democracy in Vietnam

DOAN THI QUANG

Challenges for Vietnam in using water from the Mekong River

NGUYEN TUAN ANH

DUONG TRUNG KIEN

Implementation of sustainable poverty mitigation in Gia Lai province

NGUYEN VAN HOA

Attracting human resources in science and technology basing on their unique characteristics

NGUYEN NGOC HIEU

LE DAC HUY

Opinions to exchange about the concept of social criticism

NGUYEN THI HOAI

HO THANH SON

Policies on tourism development in Vinh Long province

NGUYEN XUAN HOA

Human resources in tourism in Quang Ngai province: Situation and solution

HUMANE SCIENCES

NGUYEN GIAO

Building ethics: From a cultural perspective

LE NGOC HUYNH

China's traditional crafts: policy for conservation and path of development

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tom_tat_t7.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 1430
Hôm nay : 3223
Tháng hiện tại : 157118
Tổng lượt truy cập : 13301790