Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022

Mục lục tạp chí số 6 năm 2022

Cập nhật: 01/08/2022

Lượt xem: 1678

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

VÕ KHÁNH VINH

Pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Phần 2)

DƯƠNG QUỲNH HOA

Khái niệm về tài sản và quyền sở hữu trong Bộ luật dân sự Việt Nam

TRẦN THỊ HẢI AN

Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu: cơ hội và thách thức đặt ra đối với các doanh nghiệp Việt Nam

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

Đảm bảo nguyên tắc công bằng trong pháp luật tố tụng hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

HOÀNG THỊ NGÂN

TRẦN THỊ BÍCH HUỆ

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về phong cách làm việc dân chủ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý

HỒ THỊ DUNG

Thực hiện dân chủ trực tiếp ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN THU NGHĨA

Ảnh hưởng của văn hóa làng xã truyền thống đến thực hiện quyền làm chủ của nhân dân

ĐẶNG HỮU DŨNG

Tư vấn chính sách và kết nối nguồn lực trong hỗ trợ sinh kế đối với người nghèo tại tỉnh Quảng Ninh

LÊ NGỌC ĐIỂN

Kinh nghiệm quốc tế về quản lý tiền điện tử hiện nay và hàm ý cho Việt Nam

KHOA HỌC NHÂN VĂN

LÊ THANH HÀ

Quan hệ ngôn ngữ và văn hóa

HOÀNG THỊ THU HÀ

Thể bị động trong nguyên tắc York - antwerp 2016

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội: Góc nhìn văn hóa phát triển

PHẠM THỊ KIÊN

Phát triển nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo ở Việt Nam hiện nay

PHẠM THỊ ÁNH NGỌC

Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường cao đẳng cơ khí nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế

CAO VĂN TRUNG

Năng lực thực tiễn của cán bộ cơ sở ở quân chủng phòng không - không quân

SOCIAL SCIENCES

VO KHANH VINH

Law in the rule-by-law socialist state of Vietnam

DUONG QUYNH HOA

Property and property ownership in Vietnam Civil Code

TRAN THI HAI AN

The EU-Vietnam Investment Protection Agreement (EVIPA): Opportunities and challenges for Vietnamese enterprises

NGUUYEN THI BICH NGOC

Guarantee the principle of work with key points tomeet requirements of the social right state

HOANG THI NGAN

TRAN THI BICH HUE

Ho Chi Minh's ideology on democratic leadership style

HO THI DUNG

Direct democracy in Vietnam nowadays

NGUYEN THU NGHIA

The impacts of traditional village culture to citizens’ right to rule

DANG HUU DUNG

Policy consultation and resources connection in supporting livelihoods for the poor in Quang Ninh province

LE NGOC DIEN

International experience on cryptocurrency management and implications for Vietnam

HUMANE SCIENCES

LE THANH HA

The relationship between language and culture

HOANG THI THU HA

Passive voice in York-Antwerp Rule 2016

NGUYEN DUC TRONG

Conserving and promoting cultural heritage of Thang Long - Hanoi: From the cultural development perspective

PHAM THI KIEN

Developing human resources for innovation in Vietnam

PHAM THI ANH NGOC

Improving the quality of lecturers at the College of Agricultural Mechanics in the context of international integration

CAO VAN TRUNG

Practical capabilities of grassroots cadres in the Air Defense-Air Force Service

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t6.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 1008
Hôm nay : 2788
Tháng hiện tại : 156683
Tổng lượt truy cập : 13301355