Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022

Mục lục tạp chí số 4 năm 2022

Cập nhật: 24/05/2022

Lượt xem: 1597

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

VŨ THẾ HOÀI

Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp dân sự bằng hòa giải ngoài tố tụng tại tòa án ở Việt Nam

NGUYỄN TRƯƠNG ĐỨC THẮNG

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền  công tố trong giai đoạn xét sử vụ án tham ô tài sản

NGUYỄN THỊ HOA CÚC

ĐOÀN NGUYỄN PHÚ CƯỜNG

Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hậu quả hủy bỏ hợp đồng từ góc độ nghiên cứu so sánh với pháp luật Anh, Pháp và bộ nguyên tắc pháp luật hợp đồng châu Âu

TRỊNH ĐĂNG LINH

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

LÊ THÀNH ĐÔNG

Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng khung thể chế phát triển các khu kinh tế ven biển và bài học cho Việt Nam

TRẦN VIỆT DŨNG

Nhận thức thêm về quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

HOÀNG VĂN THẮNG

Tư tưởng của Lênin về chuyên chính vô sản trong tác phẩm “Nhà nước và cách mạng” và giá trị của nó đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay

ĐỖ NGỌC HANH

Về vấn đề “nói phải đi đôi với làm” trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

ĐỖ THU HẰNG

Sự phát triển quan điểm của Đảng về đảm bảo công bằng xã hội tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

NGUYỄN HỮU THẠNH

PHAN HÙNG SƠN

Quyền trẻ em được bảo vệ không bị bạo lực - Từ thực tiễn tỉnh Bình Dương

BÙI THỊ HỒNG HÀ

Kinh nghiệm của Ấn Độ về hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và gợi ý cho Việt Nam

KHOA HỌC NHÂN VĂN

BÙI XUÂN DŨNG

Phát huy nguồn lực thanh niên ở Việt Nam hiện nay thông qua giáo dục, đào tạo

VƯƠNG HỮU VĨNH

NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH

So sánh tu từ trong ca khúc của Ngô Thụy Miên và Leo Sayer

PHAN THỊ TÚ LAN

Phát huy vai trò của công nghệ thông tin trong giảng dạy ngoại ngữ ở Việt Nam

SOCIAL SCIENCES

VU THE HOAI

Some solutions to facilitate mediation out of court in civil disputes in Vietnam

NGUYEN TRUONG DUC THANG

The practice of prosecutorial right during the trial stage of property embezzlement cases:  Current situation and solution

NGUYEN THI HOA CUC

DOAN NGUYEN PHU CUONG

Consequence of contract termination: A comparison with the law of England, France and the principle of European contract law

TRINH DANG LINH

Anti-corruption according to the Resolution of the 13th Party Congress

LE THANH DONG

Institutional framework for the development of coastal economic zones: International experiences and lessons for Vietnam

TRAN VIET DUNG

A discussion of the law of unity and struggle of opposites

HOANG VAN THANG

Lenin's view on proletariat dictatorship in "State and Revolution" and implications on building a rule-by-law state in Vietnam

DO NGOC HANH

Integrity in Ho Chi Minh’s ideology and morality

DO THU HANG

The development of the Vietnam Communist Party's view on social justice at the XIII Congress

NGUYEN HUU THANH

PHAN HUNG SON

Children’s right for protection against violence: From the practice in Binh Duong province

BUI THI HONG HA

India's experience in supporting innovative start-ups and lessons for Vietnam

HUMANE SCIENCES

BUI XUAN DUNG

Training youths as a human resource in Vietnam nowadays: Situation and solutions

VUONG HUU VINH

NGUYEN THI BICH HANH

Simile in Ngo Thuy Mien’s and Leo Syer’s songs

PHAN THI TU LAN

Promoting the role of information technology in teaching foreign languages in Vietnam

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t4.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 351
Hôm nay : 3650
Tháng hiện tại : 83976
Tổng lượt truy cập : 13034578