Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022

Mục lục tạp chí số 3 năm 2022

Cập nhật: 23/05/2022

Lượt xem: 1435

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN DUY PHƯƠNG

NGUYỄN DUY THANH

Pháp luật về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng

KHÚC THỊ TRANG NHUNG

Bàn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp có dự án đầu tư vào khu công nghiệp

PHẠM THỊ PHƯƠNG DUNG

Viện kiểm sát nhân dân bảo đảm giá trị bình đẳng trong tố tụng hình sự

HUỲNH CHÂU MAI SƠN

Khái niệm, đặc điểm và các biện pháp phòng ngừa tình hình tội phạm xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt

ĐỖ THỊ KIM ĐỊNH

Pháp luật về tôn giáo trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

PHẠM THỊ TUYẾT GIANG

Một số bảo đảm tiền vay của hợp đồng tín dụng kinh doanh: Những hạn chế và kiến nghị hoàn thiện

TRỊNH QUỐC VIỆT

Kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

NGUYỄN THANH LÝ

LƯU TÙNG LÂM

VÕ THỊ THƯƠNG

Vai trò và tác động của thương mại điện tử trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0

LÊ THỊ PHƯƠNG

Tầm quan trọng của việc phát triển công tác xã hội trong trường học tại tỉnh Khánh Hòa

NGUYỄN THỊ NỮ

Nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của hội quần chúng qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế

KHOA HỌC NHÂN VĂN

ĐỖ THỊ HÀ THƠ

Di tích, di vật và di văn liên quan đến Xuân Quang hầu Nguyễn Khắc Tuấn (1767 - 1829) ở tỉnh Long An

HOÀNG TRUNG NGHĨA

Vài nét về đặc điểm tên phố ở Thủ đô Hà Nội (Khảo sát ở bốn quận trung tâm Hà Nội)

NGUYỄN THỊ THỦY CHUNG

Đối chiếu đặc điểm cấu tạo từ ngữ chỉ hoa trong tiếng Anh và tiếng Việt

LÊ THỊ LỆ

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch Việt Nam thích ứng với tình hình mới

SOCIAL SCIENCES

NGUYEN DUY PHUONG

NGUYEN DUY THANH

Legal regulations on corporates’ responsibilities for consumers

KHUC THI TRANG NHUNG

Corporate income tax incentives for enterprise with investment projects in industrial parks

PHAM THI PHUONG DUNG

The People’s Procuracy as the protector of equality in criminal procedures

HUYNH CHAU MAI SON

Concept, characteristics and prevention measures of crimes of infringing upon ownership rights

DO THI KIM DINH

Laws on religion in the rule-by-law socialist state of Vietnam

PHAM THI TUYET GIANG

Security on loans in business credit contract: Limitations and recommendations

TRINH QUOC VIET

Interinstitutional power control among bodies in the Vietnamese government according to Ho Chi Minh’s ideology

NGUYEN THANH LY

LUU TUNG LAM

VO THI THUONG

The role and impacts of e-commerce in the 4.0 technological revolution

LE THI PHUONG

School social works in Khanh Hoa province

 

NGUYEN THI NU

Improve the effectiveness of social organizations in Thua Thien Hue province

HUMANE SCIENCES

DO THI HA THO

Monuments, documents and relics related to Xuan Quang hau Nguyen Khac Tuan

HOANG TRUNG NGHIA

Street names in Hanoi: An analysis of street names in 4 central districts in Hanoi

NGUYEN THI THUY CHUNG

Comparison of words naming flowers in English and Vietnamese

LE THI LE

Situation and solutions to improve the quality of tourism human resources training in Vietnam in the new context

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t3.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 359
Hôm nay : 3624
Tháng hiện tại : 83950
Tổng lượt truy cập : 13034552